Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2009/2010

Informacje o zakończonym projekcie 2009/2010

 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Porozumienie o partnerskiej współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Zarządem Województwa Śl. nr 31/FS/2009 z dnia 25.02.2009r. w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Nr umowy: PO KL 09.01.03-24-001/09
Powiat Wodzisławski realizował w roku szkolnym 2009/2010 program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stypendia zostały przyznane uczniom którzy równocześnie spełniali następujące warunki Regulaminu przyznawania stypendiów:

a) byli uczniami szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze powiatu wodzisławskiego;

b) średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;

c) w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium uczeń wziął udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

d) uczeń uzyskał minimum 50 % możliwych do uzyskania punktów w sprawdzianie zewnętrznym po ukończeniu 6 klasy podstawowej (dotyczy ucznia gimnazjum) lub w egzaminie zewnętrznym w części matematyczno-przyrodniczej (dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej);

e) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, przyroda, informatyka lub technologia informacyjna, przedmioty techniczne), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, wynosi co najmniej 5,00:

 • w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
 • w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum;

f) średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, wynosi co najmniej 4,25

 • w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie gimnazjum średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie ze szkoły podstawowej,
 • w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnia obliczana jest na podstawie ocen uzyskanych na świadectwie z gimnazjum.

Regulamin do pobrania

Warunkiem otrzymywania stypendium była realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia IPREU zawierającego co najmniej:

 • profil ucznia,
 • dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne,
 • cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium,
 • wydatki jakie stypendysta zamierzał ponieść w ramach otrzymanego stypendium.

W roku szkolnym 2009/2010 do projektu zostało wytypowanych 18 kandydatów do stypendium w tym:

1. Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski:

 • 4 os. ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
 • 1 os. Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.
 • 1 os. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach
 • 2 os. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl.
 • 1 os. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.
 • Suma: 9 os.

2. Uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest:

 • Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. 4 os.
 • Urząd Miasta Pszów 1 os.
 • Urząd Gminy Godów 1 os.
 • Urząd Miasta w Rydułtowach 1 os.
 • Urząd Gminy Gorzyce 1 os.
 • Urząd Gminy Marklowice 1 os.
 • Urząd Gminy Mszana 0 os.
 • Urząd Miasta Radlin 0 os.
 • Urząd Gminy Lubomia 0 os.
 • Suma: 9 os.

Wysokość stypendium w roku szkolnym 2009/2010 wynosiła 600,00 zł miesięcznie.

Utrata stypendium następuje m.in. w momencie gdy uczeń nie zrealizuje celów edukacyjnych określonych w IPREU w czasie trwania roku szkolnego, w tym m.in. gdy średnia ocen z przedmiotów kierunkowych ulegnie obniżeniu poniżej progu uprawniającego do otrzymywania stypendium (tj. 5.00) – weryfikacja następuje po I semestrze, lub średnia ocen z pozostałych przedmiotów jest niższą niż wymagana (tj. 4,25) – weryfikacja następuje po I semestrze;

W ramach projektu stypendialnego wypłaty otrzymali uczniowie oraz ich opiekunowie za sporządzenia sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia IPREU.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał stypendium dla 18 osób w tym dla:

 • 9 osób szkół ponadgimnazjalnych na kwotę w sumie: 42 600,00zł.
 • wypłacono także dodatki dla 9 nauczycieli w kwocie: 975,00 zł.

oraz

 • dla 9 uczniów szkół gimnazjalnych wypłacono kwotę 60.600,00 zł.
 • także dodatki dla 9 nauczycieli w kwocie: 1 275,00 zł.

Po pierwszym semestrze z programu stypendialnego odpadło 6 osób które nie spełniały warunków Regulaminu przyznawania stypendiów w II edycji projektu pn” Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w tym 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 uczeń szkoły gimnazjalnej.
Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w następującym montażu:

 • budżet środków europejskich stanowiący 85,00% wartości dofinansowania (Europejski Fundusz Społeczny),
 • dotacja celowa odpowiadająca współfinansowaniu krajowemu stanowiąca 13,5% wartości dofinansowania,
 • wkład własny województwa stanowiący 1,5% wartości dofinansowania.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.