Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2005/2006

Informacje o zakończonym projekcie 2005/2006

 

Nr projektu – Z / 2.24 / II / 2.2 / 19 / 05
„Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich 2005/2006”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Powiat Wodzisławski realizuje w roku szkolnym 2005/2006 program stypendialny dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich i pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat
Wodzisławski, kończących się maturą.

Uczniom z miesięcznym dochodem do 316,00 zł na członka rodziny przysługuje stypendium w wysokości 170,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.
Uczniom z miesięcznym dochodem od 316,01 zł do 504,00 zł na członka rodziny (583,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z
orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługuje stypendium w wysokości 120,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

W roku szkolnym 2005/2006 w programie stypendialnym uczestniczy 187 uczniów.

Ze względu na uczęszczanie do szkoły:

 • Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. – 29 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. – 16 uczniów
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. – 57 uczniów
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 37 uczniów
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – 28 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach – 2 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach – 8 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie – 3 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie – 7 uczniów

Ze względu na miejsce zamieszkania:

 • Gminy Gaszowice – 4 uczniów
 • Gminy Godów – 45 uczniów
 • Gminy Gorzyce – 70 uczniów
 • Gminy Jejkowice – 1 uczeń
 • Gminy Kornowac – 1 uczeń
 • Gminy Krzyżanowice – 2 uczniów
 • Gminy Lubomia – 14 uczniów
 • Gminy Lyski – 3 uczniów
 • Gminy Marklowice – 9 uczniów
 • Gminy Mszana – 29 uczniów
 • Gminy Pawłowice – 1 uczeń
 • Gminy Świerklany – 8 uczniów

Do tej pory na podstawie faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zrefundowano koszty ponoszone przez stypendystów w wysokości:

 • 10.02.2006r. – 54 474,64 zł
 • 28.04.2006r. – 50 265,14 zł
 • 29.05.2006r. – 11 718,20 zł

Rada Powiatu Wodzisławskiego w dniu 23 czerwca 2006r. przyjęła uchwałę i regulamin, w myśl których stypendyści, którzy nie przekroczyli limitu 35
godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w skali całego roku szkolnego, po podpisaniu aneksów do umów i oświadczeń o wykorzystaniu stypendium na
cele edukacyjne, mogli otrzymać stypendium w formie finansowej, bez konieczności dalszego przedstawiania faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.

Stypendystom, którzy podpisali aneksy do umów oraz tym, którzy złożyli faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wypłacono
stypendium w wysokości:

 • 18.07.2006r. – 75 105,19 zł
 • 03.10.2006r. – 41 022,31 zł

Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosiła 316.650,00 zł, z czego wykorzystane zostało 256.396,33 zł (80,97% przyznanych środków). Projekt był realizowany w okresie od 12.08.2005r. do 12.10.2006r.

Dziękujemy stypendystom, ich rodzicom i opiekunom prawnym za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,0496%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (31,9504%), a realizowany przez Powiat Wodzisławski.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.