Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2004/2005

Informacje o zakończonym projekcie 2004/2005

 

Nr projektu – Z / 2.24 / II / 2.2 / 66 / 04
„Wyrównywanie szans edukacyjnych – wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Powiat Wodzisławski realizował w roku szkolnym 2004/2005 program stypendialny dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich i pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski kończących się maturą.

Uczniom z miesięcznym dochodem do 316,00 zł na członka rodziny przysługiwało stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.
Uczniom z miesięcznym dochodem od 316,01 zł do 504,00 zł na członka rodziny (583,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) przysługiwało stypendium w wysokości 137,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

W roku szkolnym 2004/2005 w programie stypendialnym uczestniczyło 336 uczniów.

Ze względu na uczęszczanie do szkoły:

 • Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. – 59 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. – 25 uczniów
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. – 86 uczniów
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 74 uczniów
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – 38 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach – 7 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach – 16 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie – 16 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie – 9 uczniów
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. – 6 uczniów

Na podstawie faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zrefundowano koszty ponoszone przez stypendystów w wysokości:

 • 29.03.2005r. – 93 971,18 zł
 • 29.04.2005r. – 21 805,66 zł
 • 02.08.2005r. – 54 523,08 zł
 • 24.08.2005r. –   9 644,44 zł
 • 18.10.2005r. – 33 763,00 zł

Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosiła 240.352,00 zł, z czego wykorzystane zostało 230.758,82 zł (96,01% przyznanych środków). Projekt był realizowany w okresie od 15.09.2004r. do 15.11.2005r.

Dziękujemy stypendystom, ich rodzicom i opiekunom prawnym za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,0496%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (31,9504%), a realizowany przez Powiat Wodzisławski.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.