Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2006/2007

Informacje o zakończonym projekcie 2006/2007

 

„Stypendium dla ucznia 2006/2007”
Nr Projektu : Z / 2.24 / II / 2.2 / 35 / 06
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

Powiat Wodzisławski realizował w roku szkolnym 2006/2007 program stypendialny dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich i pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, kończących się maturą.

Uczniom z miesięcznym dochodem do 316,00 zł na członka rodziny przyznano stypendium w wysokości 185,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.
Uczniom z miesięcznym dochodem od 316,01 zł do 504,00 zł na członka rodziny (583,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności) przyznano stypendium w wysokości 145,00 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

W lutym 2007r. zostały podpisane ze stypendystami aneksy do umów, na podstawie których miesięczna wysokość wypłacanego stypendium wzrosła do kwoty 200,00 zł dla uczniów z dochodem do 316,00 zł na członka rodziny i do kwoty 150,00 zł dla uczniów z dochodem 316,01 zł do 504,00 zł na członka rodziny (583,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

W roku szkolnym 2006/2007 do programu stypendialnego zakwalifikowano 179 uczniów.

Ze względu na uczęszczanie do szkoły:

 • Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl. – 32 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. – 12 uczniów
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. – 57 uczniów
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 27 uczniów
 • Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. – 32 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach – 4 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach – 7 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie – 6 uczniów
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie – 2 uczniów

Ze względu na miejsce zameldowania:

 • Gminy Brenna – 2 uczniów
 • Gminy Gaszowice – 8 uczniów
 • Gminy Godów – 48 uczniów
 • Gminy Gorzyce – 56 uczniów
 • Gminy Kornowac – 2 uczniów
 • Gminy Krzyżanowice – 3 uczniów
 • Gminy Lubomia – 16 uczniów
 • Gminy Lyski – 4 uczniów
 • Gminy Marklowice – 13 uczniów
 • Gminy Mszana – 17 uczniów
 • Gminy Pawłowice – 1 uczeń
 • Gminy Świerklany – 9 uczniów

Stypendium jest wypłacane w formie finansowej po spełnieniu dodatkowo następujących przesłanek:

 • złożenie przez przedstawicieli ustawowych ucznia lub ucznia pełnoletniego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne ucznia;
 • złożenie zaświadczenia wydanego przez szkołę o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych;
 • w przypadku uczniów klas maturalnych złożenie przez dyrektora szkoły oświadczenia o przystąpienia ucznia do egzaminu maturalnego;
 • przedstawienia przez przedstawicieli ustawowych ucznia lub ucznia pełnoletniego świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa maturalnego po jego otrzymaniu.

Uczeń utraci prawo do stypendium w roku szkolnym 2006/2007, jeżeli liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole w ciągu całego roku szkolnego 2006/2007 przekroczy 35 godzin.

Do tej pory wypłacono stypendium w wysokości:

 • 15.12.2006r. – 87 150,00 zł
 • 06.02.2007r. – 17 700,00 zł
 • 17.05.2007r. – 48 300,00 zł
 • 04.06.2007r. – 59 120,00 zł
 • 05.07.2007r. – 57 470,00 zł
 • 05.07.2007r. – 57 630,00 zł
 • 02.08.2007r. – 32 100,00 zł

Stypendia zostały wypłacone w łącznej kwocie 302 000,00 zł

Po uzyskaniu ze szkół, których uczniami są stypendyści, informacji na temat liczby nieusprawiedliwionych nieobecności z dziesięciu miesięcy roku szkolnego 2006/2007, siedmioro uczniów zostało wykluczonych z programu stypendialnego.
Uczniom klas maturalnych, którzy nie przystąpili do egzaminu dojrzałości przysługiwało stypendium za okres 8 miesięcy (do kwietnia 2007r. włącznie). Na tej podstawie zostało dodatkowo wykluczonych z programu stypendialnego troje uczniów.

Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na obszarach wiejskich jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (68,0496%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (31,9504%), a realizowany przez Powiat Wodzisławski.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.