Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2010/2011

Informacje o zakończonym projekcie 2010/2011

 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Projekt prowadzony na mocy Porozumienia nr 31/FS/2009 z dnia 25.02.2009r. o partnerskiej współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Zarządem Województwa Śl. w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr umowy: PO KL 09.01.03-24-001/09

Powiat Wodzisławski realizował w roku szkolnym 2010/2011 program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stypendia zostały przyznane uczniom którzy równocześnie spełniali następujące warunki „Regulaminu przyznawania stypendiów”:

a) byli uczniami szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) zlokalizowanej na obszarze powiatu wodzisławskiego;
b) średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), tj. 1008 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, to 1166 zł;
c) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, przyroda, informatyka lub technologia informacyjna, przedmioty techniczne), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosiła co najmniej 4,60;
d) średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosiła co najmniej 4,00.

Warunkiem otrzymywania stypendium była realizacja Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia IPREU zawierającego między innymi:

 • profil ucznia,
 • dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne,
 • cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium,
 • wydatki jakie stypendysta zamierzał ponieść w ramach otrzymanego stypendium.

W roku szkolnym 2010/2011 do projektu zostało wytypowanych 17 kandydatów do stypendium w tym:

1. Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski:

 • 1 os. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.
 • 3 os. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.

2. Uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest:

 • Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. 6 os.
 • Urząd Miasta w Rydułtowach 1 os.
 • Urząd Miasta Pszów 1 os.
 • Urząd Gminy Marklowice 3 os.
 • Urząd Gminy Godów 1 os.
 • Urząd Gminy Mszana 1 os.

Wysokość stypendium w roku szkolnym 2010/2011 uzależniona była od liczby uzyskanych przez ucznia punktów, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu i wynosiła miesięcznie:

 • 250,00 zł. miesięcznie – 20-45 ilość uzyskanych punktów
 • 350,00 zł. miesięcznie – 46-60 ilość uzyskanych punktów

W ramach projektu stypendialnego wypłaty otrzymali uczniowie oraz ich opiekunowie za sporządzenia sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia IPREU.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał stypendium dla 17 osób w tym:

 • dla 4 osób szkół ponadgimnazjalnych na kwotę w sumie: 9 700,00 zł.
 • wypłacono także dodatki dla 4 nauczycieli w kwocie: 450,00 zł.

oraz

 • dla 13 uczniów szkół gimnazjalnych wypłacono kwotę w sumie: 43 800,00 zł.
 • także dodatki dla 9 nauczycieli w kwocie: 1 950,00 zł.

Po pierwszym semestrze z programu stypendialnego odpadły 2 osoby które nie spełniały warunków Regulaminu przyznawania stypendiów w II edycji projektu pn” Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.

Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w następującym montażu finansowym:

 • budżet środków europejskich stanowiący 85,00% wartości dofinansowania (Europejski Fundusz Społeczny),
 • dotacja celowa odpowiadająca współfinansowaniu krajowemu stanowiąca 13,5% wartości dofinansowania,
 • wkład własny województwa stanowiący 1,5% wartości dofinansowania.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.