Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2008/2009

Informacje o zakończonym projekcie 2008/2009

 

„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”

Porozumienie o partnerskiej współpracy Powiatu Wodzisławskiego z Zarządem Województwa Śl. nr 31/FS/2009 z dnia 25.02.2009r. w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Nr umowy: PO KL 09.01.03-24-001/08

Powiat Wodzisławski realizował w roku szkolnym 2008/2009 program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Stypendia zostały przyznane uczniom którzy równocześnie spełniali następujące warunki Regulaminu przyznawania stypendiów:

a) podejmowali naukę lub uczyli się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej);
b) ich średnia ocen z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w pkt. IV.1 Regulaminu przyznawania stypendiów (matematyka, chemia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia lub biologia z higieną i ochroną środowiska, geografia lub geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska, przyroda, informatyka lub technologia informacyjna, przedmioty techniczne.) , uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosiła co najmniej 5,00;
c) ich średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych), uzyskana w ostatnim roku szkolnym, wynosiła co najmniej 3,75;
d) dochód na osobę w ich rodzinie, wyliczony na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekraczał dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych.

Warunkiem otrzymywania stypendium była realizacja Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia IPREU zawierającego co najmniej:

 • profil ucznia,
 • dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne,
 • cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium (z tym uwzględnienie udziału w konkursach przedmiotowych/olimpiadach – Uczeń otrzymujący stypendium zobowiązany był co najmniej raz w ciągu roku szkolnego wziąć udział w konkursie przedmiotowym/olimpiadzie przedmiotowej z jednego wybranego przez siebie przedmiotu kierunkowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125)),
 • wydatki jakie stypendysta zamierzał ponieść w ramach otrzymanego stypendium.

W roku szkolnym 2008/2009 do projektu zostało wytypowanych 189 kandydatów do stypendium w tym:

1. Uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski:

 • 29 os. ZSP w Wodzisławiu Śl.
 • 21 os. ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śl.
 • 9 os. ZSE w Wodzisławiu Śl.
 • 7 os. ZSP Nr 2 w Rydułtowach
 • 6 os ZST w Wodzisławiu Śl.
 • 6 os. ZSZ w Wodzisławiu Śl.
 • 6 os. ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie
 • 3 os. ZSP Nr 1 w Rydułtowach
 • 87 : Suma

2. Uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest:

 • Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. 46 os.
 • Urząd Gminy Mszana 16 os.
 • Urząd Miasta w Rydułtowach 14 os.
 • Urząd Miasta Pszów 12 os.
 • Urząd Gminy Gorzyce 9 os.
 • Urząd Miasta Radlin 8 os.
 • Urząd Gminy Godów 4 os.
 • Urząd Gminy Lubomia 2 os.
 • Urząd Gminy Marklowice 0 os.
 • Suma: 111 os.

Wysokość stypendium uzależniona jest od uzyskanej średniej z przedmiotów kierunkowych i wynosi:

wysokość miesięczna stypendium (PLN) średnia ocen z przedmiotów kierunkowych
250 od 5,00 do 5,30
350 od 5,31 do 6,00

Utrata stypendium następuję m.in. w momencie gdy uczeń nie zrealizuje celów edukacyjnych określonych w IPREU w czasie trwania roku szkolnego, w tym nie weźmie udziału w przynajmniej jednym konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie w ciągu roku szkolnego.

W ramach projektu stypendialnego wypłaty otrzymali uczniowie oraz ich opiekunowie za sporządzenia sprawozdania z Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia IPREU.
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał stypendium dla 13 osób:

 • 2 os. ZS im. 14 Płk.Powst. Śl. W Wodzisławiu Śl. 3 850,00 zł.
 • 4 os. Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. 7 700,00 zł.
 • 3 os. Urząd Miasta w Rydułtowach 3 150,00 zł.
 • 2 os. Urząd Gminy Godów 4 550,00 zł.
 • 1 os. Urząd Miasta Radlin 2 100,00 zł.
 • 1 os. Urząd Gminy Mszana 1 050,00 zł.
 • Suma: 22 400,00 zł.
 • Wypłacono także dodatki dla 13 nauczycieli w kwocie: 1 350,00 zł.

Osoby, które spełniały kryteria otrzymywania pomocy, ale nie otrzymały stypendium z powodu braku środków zostały umieszczone na liście rezerwowej w danym powiecie.

W ramach „oszczędności” (wynikających z nie wypłacenia stypendium za pełne 10 miesięcy uczniom, którzy co najmniej raz w ciągu roku szkolnego nie brali udziału w konkursie przedmiotowym/olimpiadzie przedmiotowej z jednego wybranego przez siebie przedmiotu kierunkowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim) z listy rezerwowej stypendium wypłacono dla 6 uczniów którzy przystąpili w trakcie roku szkolnego do konkursu/olimpiady wymaganej Regulaminem przyznawania stypendium:

 • 4 os. Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. 13 000,00 zł.
 • 1 os. Urząd Miasta Pszów 2 500,00 zł.
 • 1os. ZS im. 14 Płk.Powst. Śl. W Wodzisławiu Śl. 3 150,00 zł.
 • Suma: 18 650,00 zł.
 • Wypłacono także dodatki dla 6 nauczycieli w kwocie: 450,00 zł.

Program stypendialny dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w następującym montażu:

 • dotacja rozwojowa stanowiąca 98,5% wartości dofinansowania (budżet państwa 13,5% i Europejski Fundusz Społeczny 85,00 %)
 • dotacja celowa stanowiąca 1,5% wartości dofinansowania (wkład własny województwa)

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.