Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Rzecznika Konsumentów - Powiat Wodzisławski

Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Rzecznika Konsumentów

 

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami w zakresie praw konsumentów są Starosta Wodzisławski oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wodzisławiu Śląskim (adres do korespondencji: ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski).

1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane osobowe przetwarzamy w celu spełnienia obowiązku ustawowego (prowadzenia postępowań w zakresie praw konsumenckich) na podstawie Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Dane przetwarzamy przez okres dziesięciu lat od zakończenia roku, w którym zakończono sprawę.

2. Jakie dane należy nam podać

Podanie danych, wskazanych we wzorze wniosku, jest niezbędne do zajęcia się daną sprawą. Dane powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby korzystającej z usług Rzecznika Konsumentów wraz z opisem sprawy z kopią dokumentacji.

Przekazanie danych kontaktowych, np. numer telefonu, adres e-mail, nie jest obowiązkowe i wymaga zgody konsumenta, przy czym ich niepodanie może np. utrudnić proces komunikacji z daną osobą.

3. Komu przekazujemy Państwa dane

Pozyskane dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom: delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organom Inspekcji Handlowej, organizacjom konsumenckim, organom ścigania (policji, prokuraturze), sądom i innym organom administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorcom, których dotyczy dana sprawa konsumencka.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Mogą Państwo w tym zakresie złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Kontakt i informacje

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym:

iod@powiatwodzislawski.pl

Więcej informacji:

www.powiatwodzislawski.pl/iod,
www.powiatwodzislawski.pl/mojedane