POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Dwudziesta czwarta (XXIV) sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się w trybie zdalnym w czwartek, 26 listopada 2020 roku o godz. 14.00.

powiat logo

Sesja odbędzie się za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania się na odległość (tj. w trybie zdalnym) zgodnie z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Powiatu.
 4. Ochrona środowiska na terenie Powiatu Wodzisławskiego:
  a) informacja Departamentu Monitoringu Środowiska, Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Województwie Śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Wodzisławskiego za 2019 rok,
  b) sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  c) informacja na temat realizacji zadań ochrony środowiska w Powiecie Wodzisławskim za okres od listopada 2019 r. do października 2020 r.
 5. Informacja o sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID – 19 przedstawiona przez:
  a) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
  b) Dyrektora Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXIII sesji.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”,
  b) podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok wraz z załącznikami,
  d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/160/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2020-2036,
  e) przekazania skargi organowi właściwemu do jej rozpatrzenia,
  f) poparcia apelu Towarzystwa Entuzjastów Kolei z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim z dnia 20 października 2020 r. o umiejscowienie stacji regionalnej kolei dużej prędkości Katowice – Ostrawa na terenie Wodzisławia Śląskiego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Informacje bieżące.
 11. Zamknięcie obrad XXIV sesji.