Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2006/2007

Informacje o zakończonym projekcie 2006/2007

 

„Stypendium dla studenta 2006/2007”
Nr Projektu : Z / 2.24 / II / 2.2 / 36 / 06
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Powiatu Wodzisławskiego

Po zakończonej procedurze kwalifikacji pozytywnie zweryfikowano 213 wnioski o przyznanie stypendium i w pierwszej połowie listopada 2006r. podpisano umowy ze studentami.

Stypendia zostały przekazane w formie finansowej na pokrycie wydatków związanych z pobieraniem nauki w łącznej wysokości 750,00 zł (150,00 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007).

Po wprowadzeniu zmiany w § 4 ust. 1 „Regulaminu stypendiów dla studentów 2006/2007”, w pierwszej połowie lutego zostały podpisane ze stypendystami aneksy do umów, na podstawie których miesięczna wysokość wypłacanego stypendium wzrosła do kwoty 170,00 zł z możliwością nadpłaty za poprzednie miesiące.

Terminy wypłaty stypendium:

21.11.2006 – za miesiąc październik w wysokości 150 zł dla 213 studentów
07.12.2006 – za miesiąc listopad w wysokości 150 zł dla 213 studentów
19.12.2006 – za miesiąc grudzień w wysokości 150 zł dla 213 studentów
28.02.2007 – nadpłata za miesiąc październik-grudzień w wysokości 60 zł dla 213 studentów
20.03.2007 – za miesiąc styczeń i luty w wysokości 340 zł dla 213 studentów

Na dzień dzisiejszy Powiat Wodzisławski nie prowadzi naboru wniosków o przyznanie stypendium na semestr letni roku akademickiego 2006/2007.

Dziękujemy studentom za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci:

  • którzy studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym zaocznym i eksternistycznym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006r. Nr 46, poz. 328);
  • posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu wodzisławskiego;
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny lub dochodzie studenta samodzielnego finansowo w przeliczeniu na osobę w 2005r. nie wyższym niż kwota 504,00 zł netto (lub 583,00 zł netto gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Program stypendialny dla studentów zameldowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (67,2396%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (17,3096%) i budżetu Powiatu Wodzisławskiego (15,4508%).

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.