Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2005/2006

Informacje o zakończonym projekcie 2005/2006

 

Nr projektu – Z / 2.24 / II / 2.2 / 28 / 06
„Pomoc dla studenta 2005/2006”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Powiatu Wodzisławskiego

Po zakończonej procedurze kwalifikacji pozytywnie zweryfikowano 144 wnioski o przyznanie stypendium i w pierwszej połowie lipca 2006r. podpisano umowy ze studentami.

Stypendia zostało przekazane w formie finansowej na wydatki związane z pobieraniem nauki w łącznej wysokości 750,00 zł (150,00 zł miesięcznie przez okres 5 miesięcy semestru letniego roku akademickiego 2005/2006). Na początku września wypłacono jednorazowo całą kwotę stypendium wszystkim studentom zakwalifikowanym do projektu.

Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosiła 108.000,00 zł, z czego wykorzystane zostało 100% przyznanych środków. Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego wynosił 6.447,60 zł (5,97% wartości projektu).
Okres realizacji projektu: od 21.03.2006r. do 30.10.2006r.

Dziękujemy studentom za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.

Program stypendialny dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zamieszkałych na terenie powiatu wodzisławski, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (69,03%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa (25%) oraz z budżetu Powiatu Wodzisławskiego (5,97%).

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.