Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2008/2009

Informacje o zakończonym projekcie 2008/2009

 

Informacja o zakończonym projekcie 2008/2009
„Eurostypendium drogą do dyplomu”
Nr Projektu : Z / 2.24 / II / 2.2 / 1 / 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa

W ramach realizacji projektu Powiat Wodzisławski z dniem 02 kwietnia 2009r. zawarł porozumienie nr 52/FS/2009 na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu własnego Instytucji Wdrażającej pt. ”Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 889/261/III/2009 z dnia 23.04.2009r. dokonał podziału środków pomiędzy 36 Partnerów na realizację projektu własnego IW wśród których Powiat Wodzisławski otrzymał pulę do wykorzystania w wysokości 253.095,00 zł. z czego 233.100,00 zł zostało przeznaczone na wypłaty stypendiów dla 74 kandydatów oraz kwotę 19.995,00 zł zostało przyznane na wynagrodzenia pracowników ds. obsługi projektu stypendialnego.

Program stypendialny skierowany był do studentów zameldowanych na terenie powiatu wodzisławskiego, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej był współfinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa.

W projekcie uczestniczyło 74 studentów którzy spełniali kryteria wymagane Regulaminem przyznawania stypendiów a których wnioski o przyznanie stypendium w roku akademickim 2008/2009 zostały pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wypłaty stypendiów.

Stypendia zostały przyznane na okres 9 miesięcy roku akademickiego 2008/2009 w wysokości 350,00 zł miesięcznie. W sumie student otrzymał jednorazową wypłatę za okres październik 2008 do czerwiec 2009 w wysokości 3.150,00 zł brutto.

Pula środków projektowych została wykorzystana w 99.97%

Dziękujemy studentom za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.

Na dzień dzisiejszy Powiat Wodzisławski nie prowadzi naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów