Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Informacje o zakończonym projekcie 2004/2005

Informacje o zakończonym projekcie 2004/2005

 

Nr projektu – Z / 2.24 / II / 2.2 / 65 / 04
„Wyrównanie szans edukacyjnych – wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wniosek o przyznanie stypendium dla studenta w roku akademickim 2004/2005 złożyło 695 osób, w tym 587 z rodzin o dochodzie do 504,00 zł na członka w rodzinie według udokumentowanych przychodów netto wykazanych w 2003r. oraz 108 z rodzin, których dochód przekroczył granicę 504,00 zł.

Stypendium zostało przyznane dla 260 stypendystów. W tym 237 studentów z dochodem do 316.00 zł netto na członka w rodzinie w 2003r. oraz dla kolejnych 23 osób z dochodem wyższym niż 316,00 zł.

Ostatecznie dnia 20.12.2004r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na pokrycie stypendiów dla studentów w roku akademickim 2004/2005 w łącznej wysokości 1.500,00 zł (miesięcznie 150,00 zł za okresie 10 miesięcy pobierania nauki w szkole wyższej). Stypendium było wypłacane w formie finansowej bez konieczności przedstawiania miesięcznie bieżących faktur poświadczających wydatkowanie kosztów na kształcenie na poziomie wyższym.

Wypłaty stypendium w 2005r.

  • 25.02.2005r. – 71.100,00 zł
  • 11.03.2005r. – 6.900,00 zł
  • 22.03.2005r. – 600,00 zł
  • 13.06.2005r. – 155.850,00 zł
  • 27.07.2005r. – 35.100,00 zł
  • 26.08.2005r. – 41.250,00 zł
  • 31.10.2005r. – 74.400,00 zł

Wartość całego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosiła 409.200,00 zł, z czego wykorzystane zostało 387.410,23 zł (94,67% przyznanych środków). Projekt był realizowany w okresie od 15.09.2004r. do 15.11.2005r.

Dziękujemy studentom za okazane zainteresowanie i życzliwą współpracę przy wdrażaniu programu stypendialnego oraz za dzielenie się swoimi opiniami i uwagami.

Program stypendialny dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 1990 nr 65 poz. 385.), zamieszkałych na terenie powiatu wodzisławski, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (75%) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa (25%), a realizowany przez Powiat Wodzisławski.

Europejski Fundusz Społeczny ma za zadanie udzielanie pomocy w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.