POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Dla mieszkańca

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a
Wydział Obywatelski, Ochrony IN i ZK
II piętro, pokój 210
tel./fax. (32) 412 09 74

 1. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu z wyjątkiem:
  1) rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach,
  w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas Znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego;
  2) sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo – nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji;
  3) rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości;
  4) rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności;
  5) sytuacji, w których ze względu na właściwości rzeczy lub inne przyczyny, dostarczenie ich do Biura i przechowywanie w nim, nie jest możliwe.
 2. Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł.
 3. Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy.
 4. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania.
 5. Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.
 6. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia kosztów poniesionych przez urząd, o których mowa w pkt. 4.

Wymagane dokumenty:

 1. Przy oddawaniu rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych: zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne). Zawiadomienie wypełnia znalazca i składa wraz z rzeczą znalezioną. Istnieje możliwość wniesienia zawiadomienia ustnie – do protokołu. Znalazca może w zawiadomieniu zażądać od właściciela zguby tzw. znaleźnego.
 2. Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy: zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (pisemne lub ustne).
 3. Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej:
  1) pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,
  2) dowód dokonania opłaty,
  3) dowód osobisty do wglądu przy odbiorze rzeczy.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP,
  2) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
  3) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
  4) przesłać za pomocą telefaksu.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Opłaty:

 1. Wydanie znalezionej rzeczy związane jest z uiszczeniem opłaty. Informacja o wysokości opłaty pojawi się po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem rzeczy.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Postępowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania o rzecz znalezioną nie podlega opłacie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wydawane pokwitowanie – odpowiednio: dokonania zawiadomienia lub przyjęcia znalezionej rzeczy:
  1) od ręki – przy kontakcie bezpośrednim;
  2) w terminie do 7 dni – przy załatwianiu sprawy drogą pocztową.
 2. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych dokonywane jest:
  1) przy ustnym zapytaniu – od ręki;
  2) przy pisemnym zapytaniu – w terminie do 7 dni.
 3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:
  1) termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru;
  2) w razie niemożności wezwania – termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od ich znalezienia;
  3) przy wydawaniu rzeczy znalezionej od ręki spisywany jest protokół wydania rzeczy.
 4. W przypadku dokonywania zawiadomienia lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych oraz zapytania o rzeczy znalezione dokument kończący sprawę może być odebrany przez Zawiadamiającego/Pytającego:
  1) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP;
  2) poprzez pocztę tradycyjną;
  3) osobiście w siedzibie urzędu.
 5. O formie odbioru decyduje Zawiadamiający/Pytający w formularzu zawiadomienia /zapytania.

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 412 09 74.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH – BIEŻĄCY WYKAZ