POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 30 kwietnia 2009 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92a. Początek obrad o godzinie 15:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
4. Wręczenie nagrody specjalnej przyznanej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Kapitułę
Konkursu „WAWRZYNY”.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2008 oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu:
a) sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za 2008 rok,*)
b) opinia Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu
Powiatu za 2008 rok,
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz w sprawie udzielenia
absolutorium,
d) opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
e) dyskusja,
f) uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu
Powiatu za 2008 rok oraz udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) przyznania dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kardiomonitora,
b) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologicznego,
c) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Lekarza POZ oraz Poradni Pediatrycznej
w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców
Bytomskich 11,
d) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Neurologicznej w Przychodni Rejonowo
– Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
e) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Otolaryngologicznej w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
f) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”
polegającego na likwidacji Poradni Ginekologicznej w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
g) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowach” polegającego na likwidacji Poradni Neurologii Dziecięcej oraz
Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci w Przychodni Rejonowo –
Specjalistycznej Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
h) wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające w Pszowie, przy ulicy
Traugutta 32, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ulicy Traugutta
32 i jej likwidacji,
i) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności usamodzielnianych
wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym,
j) zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.
10. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Domu Dziecka
w Gorzyczkach:
a) wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej,
b) uchwała w sprawie przyjęcia wniosków z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Wodzisławskiego w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXXIII sesji.

*) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego radni otrzymali w dniu 20 marca 2009 roku.