Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » XXVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXVIII sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbyła się 22 grudnia 2008 r. w Powiatowym Centrum Konferencyjnym przy ul. Pszowskiej 92 a. Zanim rozpoczęto obrady radni i goście wysłuchali kolędowego występu Gminnej Orkiestry Dętej z Godowa.

Wśród gości obecnych na sesji znalazł sie m.in. Poseł Adam Gawęda ireprezentanci władz gminy Godów, wójt Mariusz Adamczyk i przewodniczacy Rady Gminy Antoni Tomas. Opłatek, którym przełamali się radni pobłogosławił ksiądz dziekan Bogusław Płonka. Dla obecnych na sesji niespodziankę w postaci pięknych świątecznych stroików przygotowali uczniowie z Godowa.

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uchwalenie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.*)
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
a) dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
b) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”,
c) zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim”,
d) przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski w roku 2009”,
e) zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009 – 2015,
f) zmiany uchwały Nr XXVI/328/2008 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2008r. o utworzeniu Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim,
g) zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009,
h) zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok,
i) wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, które w 2008r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
j) zmiany uchwały Nr I/9/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia ilości komisji stałych powoływanych przez Radę Powiatu oraz określenia ich nazw i liczby członków,
k) określenia przedmiotu działania Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego,
l) powołania Przewodniczącego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego,
m) ustalenia składu osobowego Komisji Promocji Powiatu i Aktywizacji Rynku Pracy Rady Powiatu Wodzisławskiego.
9. Przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych za 2008 rok oraz planów pracy na 2009 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji kontroli Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacje bieżące.
13. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.