Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia oraz oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę i użyczenie, poniżej opisanych.

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00077175/8;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1611/188, karta mapy 5, obręb Mszana, jednostka ewidencyjna Mszana
  • powierzchnia nieruchomości – 856 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o nieregularnym kształcie
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXVII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 maja 2013 r. poz. 3776, zmienioną Uchwałą Rady Gminy Mszana nr IV/25/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 lutego 2015 r., poz. 463, nieruchomość znajduje się w strefie: E72.P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 42.KDD – teren dróg publicznych klasy
  • cena nieruchomości – 40.000,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.