Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Nr ogłoszenia: WGN.6845.1.1.2023

 1. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej:oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00075035/1
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1356/263, karta mapy 1, obręb Krzyżkowice, jednostka ewidencyjna Pszów;
  • powierzchnia nieruchomości – 3 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona na terenie miasta Pszów, wykorzystywana jako uzupełnienie zagospodarowania nieruchomości przyległych, opisanych jako działki nr 1004/30 i 1002/43; na działce znajduje się fragment wykonanego ze słupków stalowych i siatki ogrodzenia, z bramą wjazdową
   z drewnianych sztachet, częściowo utwardzona kamieniem oraz porośnięta trawą
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie
   z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Pszowie nr XII/117/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 06 lutego 2020 roku, poz. 1177), działka nr 1356/263 znajduje się w strefie o symbolu 227 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  • cena nieruchomości – 3 000,00 zł; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie (docx 16KB)