Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

 1. Część nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: część działki nr 329/11, karta mapy 4, jednostka ewidencyjna Gorzyce, obręb Odra,
  b) Numer księgi wieczystej: GL1W/00046808/9
  c) Powierzchnia nieruchomości: 0,4600 ha
  d) Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie F1USII –teren usług sportu i rekreacji
  f) Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy (netto): Roczna stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 0,10 zł za 1 m2 netto. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy
  g) Terminy wnoszenia opłat: terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy są ustalane indywidualnie dla każdej umowy dzierżawy
 1. Część nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:Działki nr nr 565/41, 584/41, 585/41, 525/31, 526/31, karta mapy 6 i 9, jednostka ewidencyjna Godów, obręb Skrzyszów.
  b) Numer księgi wieczystej: GL1W/00049956/2
  c) Powierzchnia nieruchomości: 2,0866 ha
  d) Opis nieruchomości:Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy ul. Jana Pawła II w miejscowości Skrzyszów
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Godowie nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie B17 PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej
  f) Cena nieruchomości:1.091.300,00 zł Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: Działka nr 139/9, karta mapy 11, obręb Gorzyce, jednostka ewidencyjna Turza
  b) Numer księgi wieczystej: GL1W/00057324/2
  c) Powierzchnia nieruchomości: 0,6199 ha
  d) Opis nieruchomości:Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana na północ od autostrady A1 w odległości 1 km od ulicy Wodzisławskiej w miejscowości Turza.
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie: I7RI – tereny rolnicze.
  f) Cena nieruchomości: 27.000,00 zł. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: Działki nr 1765/120, 487/120, karta mapy 5, obręb Radlin, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski
  b) Numer księgi wieczystej: GL1W/00000989/7
  c) Powierzchnia nieruchomości: 0,1455 ha
  d) Opis nieruchomości:Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Owocowej w Wodzisławiu Śląskim
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem, zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/255/6 z dnia 7 grudnia 2016 r, przedmiotowe działki są położone są w strefie R7PG – tereny parkingów i garaży
  f) Cena nieruchomości: 96.598,00 zł Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy
 1. Nieruchomość gruntowa przeznaczona do zbycia:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: Działka nr 1611/188, karta mapy 5, obręb Mszana, jednostka ewidencyjna Mszana
  b) Numer księgi wieczystej: GL1J/00003716/3
  c) Powierzchnia nieruchomości: 0,0856 ha
  d) Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ul. Stawowej w Wodzisławiu Śląskim
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem, zagospodarowania przestrzennego sołectwa Mszana, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana Nr XXVII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz zmianą planu zatwierdzoną chwałą nr IV/25/2015 Rady Gminy Mszana z dnia 26 stycznia 2015 r., przedmiotowa działka jest położona w strefach: E72.P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; 42.KDD – teren – dróg publicznych klasy dojazdowej.
  f) Cena nieruchomości:32.061,00 zł Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa do oddania w dzierżawę:
  a) Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:Działki nr 145 i 174 karta mapy 10 i 11, obręb Lubomia, jednostka ewidencyjna Lubomia
  b) Numer księgi wieczystej: GL1W/00068763/1
  c) Powierzchnia nieruchomości: 0,5840 ha
  d) Opis nieruchomości:Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na terenie zbiornika Racibórz Dolny
  e) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Dla obszaru obejmującego działki nr nr 145 i 174 nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , z uwagi na wydaną przez Wojewodę Śląskiego decyzję nr RR_AB.II/ID/7777/93/04 z 5 lipca 2004 r. o ustaleniu lokalizacji zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Odrze w Województwie śląskim, zgodnie z którą przedmiotowe działki zlokalizowane są w obrębie czaszy zbiornika.
  f) Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy (netto):Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę wyniesie 2,80 zł za 1 m2 netto. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od  towarów i usług obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
  g) Terminy wnoszenia opłat: Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy są ustalane indywidualnie dla każdej umowy dzierżawy.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowych nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.