POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Poszukiwani lekarze do pracy w PZON

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim poszukuje lekarzy różnych specjalności do pracy w składach komisji orzekających o niepełnosprawności.

doktor

Poszukiwani są m.in. lekarze interniści, ortopedzi, chirurdzy, neurolodzy, psychiatrzy oraz pediatrzy.

Miejsce realizacji zadań:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a (od poniedziałku do piątku – w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z lekarzem).

Zakres realizacji zadań:

Podstawowym zadaniem lekarza – członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest:

 • analizowanie złożonego wniosku wraz z dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • udział w posiedzeniach składów orzekających zespołu, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz zebranie materiału dowodowego dokumentującego stan zdrowia osoby orzekanej i wypełnienie na tej podstawie oceny stanu zdrowia – w trakcie posiedzenia składu orzekającego,
 • wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
 • sporządzanie konsultacji specjalistycznych w zakresie swojej specjalności na wniosek lekarza przeprowadzającego analizę merytoryczną wniosku wraz z dokumentacją.

Wymaganie niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności
  lub stopniu niepełnosprawności,
 • odbycie dwudniowego szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim z siedzibą w Katowicach, zakończonego zdobyciem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (ewentualnie przedłożenie ważnego zaświadczenia uprawniającego do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanego przez wojewodę).

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • wynikające z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 15.07.2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 2027 ze zm.):
  a) dyplom ukończenia studiów medycznych,
  b) dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza wystawiony przez okręgową izbę lekarską,
  c) dyplom uzyskania tytułu specjalisty,
 • zgoda na powołanie do Zespołu.

Miejsce składanie dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92a z dopiskiem „Nabór członków Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 412-09-66, 32 412-09-67.

Informujemy, że członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje zarządzeniem starosta na wniosek przewodniczącego powiatowego zespołu (podstawa prawna: § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 2027).