Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Punkty bezpłatnych porad prawnych

Punkty bezpłatnych porad prawnych

 

grafika promująca bezpłatne porady prawne lub obywatelskie. Zawira logo ministerstwa sprawiedliwości i powiatu wodzisławskiego, oraz dwie siedzące sylwetki ludzkie pomiędzy którymi znajduje się dokument, młotek sędziowski i waga symbolizująca Temidę

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie i jak z nich skorzystać?

Decyzją Starosty Wodzisławskiego na terenie powiatu wodzisławskiego nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są hybrydowo, tj. osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoba chcąca skorzystać z pomocy prawnej lub obywatelskiej wskazuje, czy porada ma się odbyć stacjonarnie czy zdalnie.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna (udzielana w punktach w Wodzisławiu Śl., Pszowie, Rydułtowach) obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (świadczone w punktach w Gorzycach, Radlinie i Wodzisławiu Śl.) obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • informacje organizacji odpowiedzialnej za organizację punktów porad obywatelskich: strona internetowa Stowarzyszenia „DOGMA” (otwórz w nowym oknie).

Czym jest mediacja i kto ją świadczy?

Mediacja (świadczona we wszystkich punktach na terenie powiatu wodzisławskiego):

 1. jest pozasądową, dobrowolną, poufną i polubowną metodą rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia;
 2. mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp.;
 3. korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową.
 4. nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których: sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc;

Dyżury mediatorów na terenie powiatu wodzisławskiego:

 • Centrum Usług Społecznych w Radlinie: poniedziałek, wtorek w godz. 13.00 – 17.00, środy, piątki w godz. 9.00 – 13.00,
 • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim: poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00, środa w godz.  14.00 – 18.00,
 • Gminne Centrum Kultury w Gorzycach: czwartek w godz. 14.00 – 18.00,
 • Urząd Stanu Cywilnego w Pszowie: według potrzeb po uprzednim zgłoszeniu.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego?

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od prawnika w punkcie i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Pomoc osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną (która jest pomocą de minimis) przedstawia przed jej udzieleniem:

 • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2021.743 t.j.).

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, poza punktem, również poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wówczas należy (przed umówieniem wizyty) złożyć oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz z danymi kontaktowymi (inicjały, numer telefonu lub adres e-mail). Oświadczenie można złożyć również elektronicznie lub listownie.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania ze strony internetowej Powiatu Wodzisławskiego) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Zasady udzielenia pomocy

 1. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego istnieje możliwość udzielania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie. Wówczas nie ma obowiązku składania oświadczenia. W celu umówienia takiej porady należy się zapisać podobnie, jak na wizytę stacjonarną.
 2. Na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: od poniedziałku do środy: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-17:00, piątek: 7:30-14:00, bądź e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl, lub poprzez stronę internetową www.np.ms.gov.pl. – PRZEJDŹ
  Uwaga – u dołu strony znajduje się niebieska grafika, której kliknięcie powoduje połączenie ze stroną internetową do rezerwacji.
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
 4. W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa, osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.
 5. Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest dokumentowany w anonimowej „karcie pomocy” przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
 6. Po uzyskaniu porady istnieje możliwość przekazania opinii na temat udzielonej pomocy. Wypełnienie przez osobę korzystającą z nieodpłatnego poradnictwa opinii, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszych informacji, jest dobrowolne. W opinii nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej (opinie są anonimowe). Opinię można wyrazić wypełniając na miejscu udzielenia porady formularz ankiety. Opinię można wyrazić bezpośrednio po udzielonej poradzie (wypełniony formularz składa się w przeznaczonej do tego celu urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub obywatelskiej)  lub w formie elektronicznej, przekazując formularz w wiadomości elektronicznej na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą złożyć ww. opinie również telefonicznie lub listownie.

Poradnictwo specjalistyczne:

Od stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy działa projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów znajduje się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy (otwórz w nowym oknie).

Do pobrania:

bezpłatna pomoc prawna

Poradnictwo prawne i wzory dokumentów w życiu codziennym

Wideo na temat bezpłatnej pomocy prawnej

Ogólne wideo informacyjne:

Wideo z tłumaczem języka migowego:

Wideo z audiodeskrypcją: