Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w powiecie wodzisławskim - Powiat Wodzisławski

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja w powiecie wodzisławskim

 

Powiat Wodzisławski prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

 1. Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski (II piętro, pokój 225),
 2. Rydułtowskie Centrum Kultury, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy (boczne wejście od strony kina),
 3. Urząd Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów (punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono),
 4. Centrum Usług Społecznych, ul. Korfantego 87, 44-310 Radlin (wejście od ul. Pocztowej),
 5. Budynek „Oazy Aktywności” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski,
 6. Gminne Centrum Kultury, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce.

Harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 r. – zobacz 

Jak umówić się na poradę?

Na porady należy się umawiać:

 • telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (od poniedziałku do środy: 8:00 -15:00, czwartek: 8:00 – 17:00, piątek: 8:00 – 13:00) lub
 • e-mailem: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl, lub
 • poprzez stronę internetową zapisy-np.ms.gov.pl

Kto może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?

Z nieodpłatnych porad i mediacji może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem bezpłatnej porady osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od prawnika w punkcie i wypełnić na miejscu bezpośrednio przed poradą.

Wzór oświadczenia – pobierz

Gdy porada dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej składa się również oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo, do Starostwa Powiatowego należy dostarczyć zaświadczenie o pomocy de minimis i informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis.

Informacja o pomocy de minimis – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą (plik xlsx 77 KB) – pobierz 

Porady dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna poza punktem (np. poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób), lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Wówczas należy wypełnić wniosek o umówienie porady zdalnej (do pobrania na dole strony), który następnie trzeba przesłać elektronicznie na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski.

Wniosek o poradę zdalną dla osób z trudnościami w poruszaniu się i komunikowaniu (PDF 129 KB) – pobierz


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Czym jest mediacja i kto ją świadczy?

 • jest pozasądową, dobrowolną, poufną i polubowną metodą rozwiązywania sporu, dzięki której strony, przy pomocy mediatora, dochodzą do porozumienia;
 • mediacja jest możliwa we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody;
 • przedmiotem mediacji mogą być m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku, spadku itp.;
 • korzyści wynikające z mediacji to m.in. skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów procesu, zmniejszenie stresu związanego z konfliktem i sprawą sądową.
 • nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw w których: sąd lub inny organ wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub jeśli zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc;

Stałe dyżury mediatorów na terenie powiatu wodzisławskiego:

 • Centrum Usług Społecznych w Radlinie: poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00,
 • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim: poniedziałek: 8.00 – 12.00, wtorek w godz. 14.00 – 18.00, środa w godz.  14.00 – 18.00.

Istnieje możliwość umówienia mediacji w dowolnym punkcie w ramach godzin dyżurów.

Do pobrania:

Poradnictwo prawne i edukacja realizowana jest w 2024 r. także przez Fundację TOGATUS PRO BONO (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie) – PRZEJDŹ DO STRONY

Wideo na temat bezpłatnej pomocy prawnej

Ogólne wideo informacyjne:

Wideo z tłumaczem języka migowego:

Wideo z audiodeskrypcją:

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie i jak z nich skorzystać?:

Czym jest mediacja i kto ją świadczy?