Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie Starosty Wodzisławskiego

Starosta Wodzisławski niniejszym informuje, że w oparciu o „Projekt kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla powiatu wodzisławskiego” zatwierdzony przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w trybie postępowania przetargowego, wyłoniony został Wykonawca zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – informatyzacja części kartograficznej oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pszów – obręb Krzyżkowice” –  Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „VERTICAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach.

Umowa z Wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowego zadania została spisana dnia 5 sierpnia 2011r. Data ta jest traktowana jako rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania objętego umową.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje:

 • Założenie ewidencji budynków i lokali w wyniku wywiadu terenowego oraz z dostępnych zbiorów informacji źródłowych.
 • Aktualizację treści mapy zasadniczej w zakresie usytuowania i kształtu (obrysu) budynków.
 • Aktualizację konturów użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych.
 • Wykonanie numerycznej, obiektowej mapy ewidencyjnej, tak aby zawierała elementy określone w §28 ust. l i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa   z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, zwanego dalej rozporządzeniem.
 • Zeskanowanie i podpięcie do mapy istniejących materiałów archiwalnych dotyczących położenia punktów granicznych i naroży budynków.
 • Dostosowanie oznaczeń działek i użytków gruntowych do wymogów rozporządzenia oraz przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji gruntów i działu I ksiąg wieczystych.
 • Wyjaśnienie pozostałych rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów, przygotowanie kompletu dokumentacji do sprostowania ewidencji gruntów i działu I ksiąg wieczystych.
 • Wyłączenie ze stosowania mapy PGR1.
 • Wykonanie wyplotów arkuszy mapy aktualnej na dzień oddania operatu.

W wyniku realizacji zadania „Modernizacja ewidencji gruntów – informatyzacja części kartograficznej oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pszów – obręb Krzyżkowice” powstanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu na okres 15 dni roboczych, do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie tut. Starostwa.

 • Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia operatu.
 • Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 • Po upływie powyższego terminu projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłosi w dzienniku urzędowym województwa.
 • W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ewidencyjne ujawnione w operacie, może zgłaszać zarzuty do tych danych.
 • O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 • Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 • Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków