Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór na członków komisji konkursowej

Nabór na członków komisji konkursowej

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 01.03.2017 r. do 20.09.2017 r.

I Informacje ogólne

  1. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 01.03.2017 r. do 20.09.2017 r.
  2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
  3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

II Wymagania

  1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami wnioskodawców biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

III Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

  1. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu Komisji.
  2. Ostateczny skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w drodze uchwały.

IV Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Komisji

  1. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 18 stycznia 2017 r.
  2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu – w załączniku.
  3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 lub kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędów – liczy się data wpływu do kancelarii PCPR lub Starostwa Powiatowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ PDF