POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

OGŁOSZENIE o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim

Działając na podstawie Uchwały nr XXI/270/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Zgodnie z § 1 ust.1 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim Rada składa się z dziesięciu członków:

dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego,

trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu wodzisławskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej dostępna jest (TUTAJ POBIERZ) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wodzisławskiego.

Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata/kandydatkę.

Karty zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w godzinach pracy Starostwa. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW UPŁYWA DNIA 30 września 2019 r.

Karty zgłoszenia źle lub niekompletnie wypełnione podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia lub poprawienia. Nieprawidłowo zgłoszony kandydat nie będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu wykazu imiennego osób zgłoszonych na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.