Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Starosta Wodzisławski na podstawie uchwały Nr XLVIII/505/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego,  informuje zainteresowane podmioty o konsultacji projektu uchwały w sprawie:
ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu wodzisławskiego, w zakresie ich działalności statutowej.

Opinie można zgłaszać w terminie do 08.08.2011 r. pisemnie lub e-mailem na adres:
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Komunikacji i Transportu
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Pszowska 92a
e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl

Opinia powinna zawierać:
1. Nazwę organizacji;
2. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3. Tytuł projektu uchwały
4. Wskazanie miejsca, do którego odnosi się uwaga (paragraf, ustęp, punkt);
5. Prezentowane stanowisko na temat wskazanego fragmentu;
6. Uzasadnienie stanowiska o którym mowa w pkt. 5;
7. Proponowane brzmienie fragmentu, do którego odnosi się uwaga.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik referatu ogólnego Wydziału Komunikacji i Transportu Mariusz Wysłucha tel. 32 4120913. Wyniki konsultacji oraz stanowisko Starosty Wodzisławskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w ciągu 7 dni od ich zakończenia.

Treść projektu uchwały znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiatwodzislawski.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 i ul. Pszowskiej 92A.

Pobierz projekt uchwały