POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu w czasie koronawirusa (aktualizacja)

Siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, w tym Wydziału Komunikacji i Transportu, pozostają nieodstępne dla osób z zewnątrz. Sprawy można załatwiać jedynie drogą korespondencyjną lub za pośrednictwem platform elektronicznych. Podajemy zaktualizowane informacje, jak załatwiać sprawy w Wydziale Komunikacji w czasie epidemii.

Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa powoduje duże trudności w załatwianiu spraw w urzędach, również w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Załatwienie dużej części z nich obecnie w ogóle nie jest możliwe. Powodem są wdrożone na szczeblu rządowym oraz samorządowym środki bezpieczeństwa. Ze względu na ograniczenia w poruszaniu się mieszkańców urząd załatwia tylko sprawy niezbędne dla funkcjonowania i życia mieszkańców.

Budynek przy ul. Pszowskiej 92A, w którym mieści się wydział pozostaje zamknięty dla osób z zewnątrz. Niemożliwe jest osobiste złożenie wizyty w urzędzie. Sprawy niecierpiące zwłoki należy załatwiać drogą korespondencyjną lub uzgodnić sposób załatwienia sprawy przez telefon. Poniżej podane zostały numery telefonów, na które należy dzwonić. Tam od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 15:00 i w piątek do 13:00 pracownicy odpowiadają na pytania i wyjaśniają czy możliwe jest załatwienie danej sprawy i w jaki sposób.

Nie należy dzwonić pod inne numery telefonów wydziału, one ze względu na brak personelu w niektórych pomieszczeniach urzędu nie są odbierane. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że telefonów jest kilkakrotnie więcej niż zazwyczaj. W wydziale nie funkcjonuje też call-center i może się zdarzyć, że urzędnik wykonujący inne czynności urzędowe nie od razu odbierze telefon. Prosimy zadawać tylko konkretne pytania, powstrzymać się od komentarzy  i nie przedłużać rozmowy, tak by umożliwić sprawną obsługę jak największej liczby mieszkańców. Jeśli pojawi się problem z kontaktem telefonicznym zalecamy użycie poczty elektronicznej. I tutaj nie należy oczekiwać na odpowiedź w ciągu kilku, kilkunastu minut. Odpowiedzi udzielane są zgodnie z kolejnością i ze względu na ilość mejli może to potrwać nawet kilka dni – tłumaczy Arkadiusz Łuszczak, naczelnik wydziału.

Opisy procedur administracyjnych, opłaty oraz wymagane dokumenty, a także wzory wniosków znajdują się na stronie www.powiatwodzislawski.pl w zakładkach ,,Dla mieszkańca’’,  a następnie w zakładce ,,Chcę załatwić sprawę’’.

Informacje udzielane są pod numerami telefonów:

    – rejestracja pojazdów: 32 41 20 905, 41 20 906,

    – prawa jazdy: 32 41 20 904.

e-mail: komunikacja@powiatwodzislawski.pl; rejestracja@powiatwodzislawski.pl

Adres do korespondencji : Starostwo Powiatowe ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski

Poniżej podajemy wskazówki dotyczące najczęstszych spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu:

  1. Rejestracja pojazdów wcześniej zarejestrowanych w kraju (pojazdy używane) – pojazdy nie są obecnie rejestrowane (ponieważ posiadają dotychczasowe dopuszczenie do ruchu), nie trzeba podejmować żadnych działań poza utrzymaniem ważności OC i przeglądu technicznego – terminy urzędowe związane z nabyciem pojazdu – zostały ustawowo  wydłużone do 180 dni (z obecnych 30). Rejestracji będzie można dokonać po otwarciu urzędu. W takich przypadkach składane wnioski będą rozpatrywane po otwarciu urzędu.
  2. Rejestracja pojazdów fabrycznie nowych – w celu zarejestrowania nowego pojazdu (niezbędnego dla funkcjonowania – nie będą rejestrowane skutery, motocykle, quady, przyczepy kempingowe itp.) należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości należy się skontaktować telefonicznie lub mejlowo z WKT i porozumieć w sprawie przesłania skanów dokumentów do rejestracji pojazdu. Pracownik WKT zweryfikuje dokumenty pod względem kompletności  i ustali dalszy tryb postępowania o czym właściciel zostanie poinformowany telefonicznie. Następnie konieczne będzie przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem albo złożenie ich w urzędzie w wyznaczonym miejscu. Procedura może potrwać kilka dni, ze względu na ilość spraw i ograniczone możliwości wydziału. Decyzja o rejestracji i dokumenty podlegające zwrotowi oraz pozwolenie czasowe zostaną wysłane pocztą. Sposób odbioru tablic rejestracyjnych zostanie ustalony indywidualnie. Podczas poruszania się pojazdem po drodze publicznej nie jest wymagane posiadanie pozwolenia czasowego (dane pojazdu zostaną zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów i dostępne dla policji on-line) Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie.
  3. Rejestracja pojazdów sprowadzonych z zagranicy – należy korzystać z oznaczeń wydanych przez kraj pochodzenia. Ważne jest, żeby pojazd został ubezpieczony. Nie rejestruje się także pojazdów na wniosek podmiotów gospodarczych sprowadzających pojazdy z zagranicy i prowadzących obrót nimi. Terminy dotyczące rejestracji takich pojazdów ustawowo zostały wydłużone z 30 do 180 dni.  Pojazdy będzie można przerejestrować po otwarciu urzędu.
    W indywidualnych przypadkach,  kiedy pojazd nie posiada oznaczeń i właściciel wykaże, że jest niezbędny dla jego funkcjonowania urząd zarejestruje takie pojazdy z zachowaniem przedstawionej poniżej procedury: W celu zarejestrowania takiego pojazdu należy złożyć wniosek elektronicznie (ePUAP lub SEKAP) z użyciem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, a jeśli nie ma takiej możliwości należy się skontaktować telefonicznie lub mejlowo z WKT i porozumieć w sprawie przesłania skanów wniosku wraz z załącznikami. Pracownik WKT zweryfikuje dokumenty  i ustali dalszy tryb postępowania o czym właściciel zostanie poinformowany telefonicznie. Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów niezbędne będzie przesłanie oryginałów pocztą, kurierem lub złożenie w urzędzie we wskazanym miejscu. Decyzja o rejestracji i dokumenty podlegające zwrotowi oraz pozwolenie czasowe zostaną przesłane właścicielowi pocztą, sposób odbioru tablic rejestracyjnych zostanie wskazany indywidualnie. Procedura może potrwać kilka dni, ze względu na ilość spraw i ograniczone możliwości wydziału. Należy pamiętać jednocześnie, że w dniu rejestracji pojazdu niezbędne jest jego ubezpieczenie;
  4. Odbiór dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji lub jego wtórnika   – nie ma konieczności odbioru dokumentów osobiście. Dowód rejestracyjny może zostać wysłany na adres właściciela pojazdu za jego zgodą (jeśli nie zaznaczyli Państwo takiej zgody na wniosku można to zrobić w każdym czasie wysyłając mejla na podane adresy mejlowe). Ponadto w przypadku przygotowania dowodu przez urząd do wydania, możliwe że pracownik starostwa skontaktuje się telefonicznie z właścicielem pojazdu i poprosi go o taką zgodę. Jednak posiadanie dokumentu nie jest konieczne i można go odebrać w terminie późniejszym. Przypominamy, że nie ma konieczności wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego, ważne jest, aby w Centralnej Ewidencji Pojazdów widniała informacja o zarejestrowaniu pojazdu i ważnym badaniu technicznym oraz ubezpieczeniu;
  5. Wymiana dowodu rejestracyjnego, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej – W przypadku braku miejsca na pieczątki potwierdzające badanie techniczne nie ma potrzeby wymiany dowodu rejestracyjnego. Tej czynności należy dokonać po otwarciu urzędu (badania techniczne dostępne są dla policji on-line, właściciel pojazdu powinien otrzymać na stacji kontroli pojazdów zaświadczenie, które można okazać podczas kontroli).  W przypadku wniosku o wycofanie pojazdu z ruchu należy wysłać pocztą lub kurierem wszystkie dokumenty wraz z tablicami rejestracyjnymi. Należy w dokumentach przesłanych do starostwa podać swój numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia, wniosek był niekompletny itp. – urząd skontaktuje się w wnioskodawcą i ustali sposób załatwienia sprawy. Wniosek o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej można przesłać za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP albo pocztą. Odbiór tablicy zostanie uzgodniony telefonicznie. Należy zwrócić uwagę, że termin odbioru tablicy może znacząco się wydłużyć.
  6. Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu – należy skorzystać z systemu ePUAP lub SEKAP (wymagają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego), jeśli nie ma takiej możliwości – należy wysłać wniosek wraz z kopią dokumentu sprzedaży lub zakupu pocztą tradycyjną lub kurierem. Dobrze jest podać na wniosku numer telefonu – w razie wątpliwości lub braków pracownik urzędu skontaktuje się z wnioskującym. Zgłoszenia można dokonać także po otwarciu urzędu, bowiem ustawowy termin do dokonania tych czynności został wydłużony do 180 dni od daty zbycia/ nabycia pojazdu. Nie są przyjmowane zgłoszenia pocztą mejlową (bez własnoręcznego lub elektronicznego podpisu na wniosku).
  7. Prawo jazdy – wniosek można złożyć za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP, lub pocztą. Do  wniosku obok wymaganych dokumentów należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości w celu jej weryfikacji.  W pierwszej kolejności urząd wydaje wtórniki dokumentów (po zagubieniu) oraz załatwia sprawy kierowców zawodowych (kwalifikacja zawodowa). Należy zwrócić uwagę, że termin badań okresowych został wydłużony ustawowo o 60 dni od daty odwołania stanu epidemii. Sposób załatwienia sprawy należy uzgodnić wcześniej telefonicznie lub za pośrednictwem e-maila prawojazdy@powiatwodzislawski.pl . Odbiór nowego prawa jazdy może się odbyć poprzez pocztę, jeśli nie zaznaczono takiej opcji na wniosku, w tym celu należy wysłać zgodę na przesłanie dokumentu tą drogą za pośrednictwem mejla.

Urząd został zamknięty ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się wirusem i w celu zapobiegania jego rozprzestrzenianiu! Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy deklarując, że dołożymy starań by załatwienie spraw było jak najmniej uciążliwe. Prosimy jednak o wyrozumiałość i cierpliwość w kontaktach z urzędem.

#Zostańwdomu