Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia, poniżej opisanych.

 1. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00000159/0;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 3411/97 o pow. 26 m2, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  • powierzchnia nieruchomości – 26 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, położona przy ul. Sienkiewicza w Radlinie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 51z dnia 3 stycznia 2014 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie 4.KS – tereny parkingów, nieruchomość zagospodarowana jest jako grunt zabudowany budynkiem garażu;
  • cena nieruchomości – 3 075,00 zł brutto;
 2. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00000159/0;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 3424/97 o pow. 20 m2, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  • powierzchnia nieruchomości – 20 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, położona przy ul. Sienkiewicza w Radlinie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie 4.KS – tereny parkingów, nieruchomość zagospodarowana jest jako grunt zabudowany budynkiem garażu;
  • cena nieruchomości – 2 583,00 zł brutto;
 3. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00000159/0;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 3423/97 o pow. 20 m2, karta mapy 2, obręb Biertułtowy, jednostka ewidencyjna Radlin;
  • powierzchnia nieruchomości – 20 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażu, położona przy ul. Sienkiewicza w Radlinie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.092.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 51 z dnia 3 stycznia 2014 r., przedmiotowa działka znajduje się w strefie 4.KS – tereny parkingów, nieruchomość zagospodarowana jest jako grunt zabudowany budynkiem garażu;
  • cena nieruchomości – 2 583,00 zł brutto;
 4. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00071081/0;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1601/171 o pow. 1827 m2, karta mapy 1, obręb Nieboczowy, jednostka ewidencyjna Lubomia;
  • powierzchnia nieruchomości – 1827 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubomia zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Lubomia nr XXXVII/238/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5730 z dnia 6 września 2021 r., przedmiotowa działka znajduje się w terenie o symbolu planu E18 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo w strefie 500 m, od granic cmentarza. Działka jest położona przy ul. Brzeskiej w Nieboczowach, jest niezagospodarowana, nieogrodzona, teren działki jest płaski, porośnięty trawą i samosiejkami brzóz.
  • cena nieruchomości – 181 000, zł brutto;
 5. Nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze darowizny:
  • oznaczenie nieruchomości według ksiąg wieczystych – GL1W/00067909/0, GL1W/00076454/1;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr 141 o pow. 309 m2, 147 o pow. 383 m2, 43 o pow. 1859 m2, 47 o pow. 956 m2, 49 o pow. 1127 m2, 52 o pow. 1117 m2, 54 o pow. 220 m2, 55 o pow. 98 m2, 85 o pow. 618 m2, 87 o pow. 932 m2, 90 o pow. 2651 m2, 99 o pow. 13 m2, 100 o pow. 19 m2, 118 o pow. 473 m2, 120 o pow. 921 m2, 142 o pow. 1172 m2, 143 o pow. 1568 m2, 233 o pow. 532 m2, karta mapy 2, obręb Łaziska, jednostka ewidencyjna Godów;
  • powierzchnia nieruchomości – 14968 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomości gruntowe, położone wzdłuż autostrady A1;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Godów nr XXXVIII/276/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. poz. 6558, nieruchomości znajdują się w strefie: – D1KDA – teren autostrady. Na działkach zlokalizowano drogę utwardzoną asfaltobetonem, kształt działek nieregularny, ukształtowanie terenu w większości płaskie;
  • wartość nieruchomości – 1 206 070,00 zł;
 6. Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargowej:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00050559/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1686 o pow. 2053 m2, obręb Mszana, jednostka ewidencyjna Mszana;
  • powierzchnia nieruchomości – 2053 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Mszana nr XXVII/26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3775 z dnia 9 maja 2013 r., przedmiotowa działka znajduje się w terenie o symbolu planu B153.U – tereny zabudowy usługowej oraz 31.KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Wesołej , jest niezagospodarowana, nieogrodzona, teren działki jest płaski, porośnięty trawą i samosiejkami brzóz.
  • cena nieruchomości – 226 320,00 zł brutto.

W terminie do 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.