Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Nr ogłoszenia: WGN.6845.1.2.2023

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00046808/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – części działek nr nr 296/8, 305/9, karta mapy 4, obręb Odra, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – 21244 m2;
  • opis części nieruchomości – niezabudowana o nieregularnym kształcie;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) części działek znajdują się w terenie o symbolu F1USII – tereny usług i rekreacji oraz o symbolu F1RII – tereny rolnicze; zagospodarowane jako grunt rolny;
  • wysokość opłat z tytułu dzierżawy –969,81 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – rocznie, do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;
  • zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną aktualizację czynszu dzierżawnego, po pierwszym roku obowiązywania umowy, w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy za poprzednie półroczne wskazaną w obwieszczeniu, obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Niższa cena skupu pszenicy nie będzie powodowała aktualizacji czynszu.
 2. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00046808/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – części działek nr nr 296/8, 305/9, karta mapy 4, obręb Odra, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – 1683 m2;
  • opis części nieruchomości – niezabudowana o kształcie prostokąta;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) części działek znajdują się w terenie o symbolu F1USII – tereny usług i rekreacji; zagospodarowane jako grunt rolny
  • wysokość opłat z tytułu dzierżawy –200,00 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – rocznie, do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;
  • zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną aktualizację czynszu dzierżawnego, po pierwszym roku obowiązywania umowy, w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy za poprzednie półroczne wskazaną w obwieszczeniu, obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Niższa cena skupu pszenicy nie będzie powodowała aktualizacji czynszu.
 3. Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00035716/7;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 370/49 o pow. 35 m2, karta mapy 2, obręb Gorzyce, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę – 35 m2;
  • opis części nieruchomości – nieruchomość gruntowa o kształcie regularnym zbliżonym do równoległoboku wydłużonego, ukształtowanie terenu w większości płaskie; nie posiada dostępu do drogi publicznej;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) nieruchomość znajduje się w terenie o symbolu D1G- teren obiektów i urządzeń gazownictwa; zagospodarowane w ramach terenu pod stację gazową redukcyjno-pomiarową;
  • wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 50,00 zł miesięcznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – do 25 dnia każdego miesiąca;

W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia opublikowania niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.