Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski W powiecie ruszyła nowa placówka opiekuńcza dla dzieci - Powiat Wodzisławski

W powiecie ruszyła nowa placówka opiekuńcza dla dzieci

Od 1 stycznia w Gorzyczkach uruchomiona została kolejna w powiecie wodzisławskim całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Jej celem jest zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży powyżej 10 roku życia, dla których nie udało się znaleźć rodziny zastępczej.

rodzina, dzieci

logo projektów z udziałem EFS

Placówka zgodnie z obecnymi trendami, by odchodzić od instytucjonalnej pieczy zastępczej na rzecz form rodzinnych, a wielkie domy dziecka przekształcać w małe, kameralne placówki, przeznaczona jest dla 14 dzieci, które są tutaj otoczone całodobową opieką i wychowaniem. Jej utworzenie nie wymagało zatrudnienia dodatkowego personelu. Trzon jej kadry stanowią bowiem wychowawcy dotychczas zatrudnieni w Powiatowym Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Całą sferą administracyjną zajmuje się z kolei Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Centrum swoją działalnością obejmuje też dwie pozostałe instytucje tego typu w powiecie, czyli Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Powiatową Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wodzisławiu Śl. Łącznie z placówką w Gorzyczkach zapewniają one opiekę 45 dzieciom pozbawionym właściwej opieki ze strony rodziców.

Niestety, potrzeby w tym zakresie nie maleją i dlatego Powiat Wodzisławski poprzez swoje jednostki cyklicznie podejmuje akcje promocji rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania nowych kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Jedną z nich jest kampania „Każde dziecko powinno mieć dom” (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ).

Równie ważne jest też podejmowanie działań wzmacniających jakość pieczy oraz wspierających rodziny zastępcze. Z tego powodu Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach od stycznia realizuje unijny projekt pt. „Przystań piecza”, na który Powiat Wodzisławski pozyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości prawie 474 tys. zł. Projekt zakłada wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji (odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:

  • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
  • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
  • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Grupę docelową stanowi 14 wychowanków placówki w Gorzyczkach, 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej.

Więcej o projekcie można przeczytać TUTAJ (link)