Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Rydułtowy będącej własnością Skarbu Państwa

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Rydułtowy będącej własnością Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym przeznaczonym do natychmiastowej rozbiórki, położona na terenie miasta Rydułtowy przy ul. Miodowej 1, oznaczona numerami działek:

1654/154 o pow. 0.0234 ha,( zabudowana budynkiem do natychmiastowej rozbiórki) 1653/154 o pow. 0.0090 ha, 1655/154 o pow. 0.0089 ha, 1656/154 o pow. 0.0239ha, karta mapy 1, obręb Rydułtowy Dolne, zapisana w Kw 45 374, prowadzonej  przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., z wpisem na rzecz Skarbu Państwa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem MU zabudowy mieszkaniowo usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z budynkiem do natychmiastowej rozbiórki wynosi 32.490 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
Nieruchomość obejmująca działkę 1654/154 zabudowana budynkiem do natychmiastowej rozbiórki zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z zapisem art. 29 ust.5. i  art. 43  ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z  2004 Nr 54,poz 535).
Dla nieruchomości obejmującej pozostałe działki:1653/154,1655/154,1656/154,której wartość wg operatu szacunkowego wynosi 19 340,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych ) oraz kosztów postępowania zostanie naliczony 22 % VAT
Wadium w wysokości 3.200 zł (słownie: trzy tysiące  dwieście złotych winno być wpłacone w pieniądzu PLN  najpóźniej do dnia 22 października 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 (II piętro pokój 214) .
Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków :
1.przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 22 października 2010r. godz. 15.00 (data wpływu do Starostwa Powiatowego).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Rydułtowach ul.Miodowa 1”
2. wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368,w terminie do dnia poprzedzającego dzień wysłania (doręczenia oferty).
Oferta powinna zawierać:
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, (ważny 3 m-ce),
2.datę sporządzenia oferty,
3.oferowaną cenę (wyższą od ceny  wywoławczej) i sposób jej zapłaty,
4.kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości – Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108,     /.

-2-

5.numer rachunku bankowego oferenta,
6.zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
7.proponawany sposób zagospodarowania nieruchomości
8.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Zasady przeprowadzenia przetargu:
1.część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 października 2010r. o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2; o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferenta, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
2.oferty złożone po terminie lub bez  dowodu wpłaty wadium nie będą  rozpatrywane,
3.wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie, albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
4.ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku tut. Starostwa w Wodzisławiu Śl. przy Bogumińskiej 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa www.powiatwodzislawski.bip.pl
Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z dodatkowymi informacjami o przedmiotach sprzedaży w godz. od 8.00-15.00 u Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa osobiście lub telefonicznie pod nr (032) 4539761 lub (032) 4539758
Starosta Powiatu Wodzisławskiego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie lub unieważnienia przetargu bez podania  przyczyn.

JS/3