Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego będącej własnością Skarbu Państwa

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego będącej własnością Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona na terenie miasta Wodzisław Śląski przy ul. Rybnickiej obejmująca działkę:

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona na terenie miasta Wodzisław Śląski przy ul. Rybnickiej obejmująca działkę:
1178/23 o pow. 0.0424 ha, karta mapy 1WR,obręb Radlin, zapisana w Kw 64 529, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl., z wpisem na rzecz Skarbu Państwa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZN-tereny zieleni nieurządzonej z przewagą zieleni niskiej. Działka ta jest objęta rentą planistyczną
w wysokości 0%.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4580,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych)z naliczonym 22 % VAT
Wadium w wysokości 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt złotych) winno być wpłacone w pieniądzu PLN najpóźniej do dnia 22 października 2010r.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010r. o godz.11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 2 (II piętro pokój 214).
Do przetargu mogą przystąpić oferenci po spełnieniu następujących warunków:
1.przesłanie przesyłką poleconą lub złożenie osobiste w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 pisemnej oferty kupna, w terminie do dnia 22 października 2010r. godz. 15.00 (data wpływu do Starostwa Powiatowego).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie:
„Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Rybnickiej”
2 wpłacenie wadium w wyżej wymienionej wysokości i formie na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. Getin Noble Bank Nr: 60 1560  1094 0000 9250 0000 1368,w terminie do dnia poprzedzającego dzień wysłania (doręczenia oferty).

Oferta powinna zawierać:
1.imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę wraz z siedzibą, jeżeli oferentem jest osoba prawna, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta, (ważny 3 m-ce),
2.datę sporządzenia oferty,
3.oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej ) i sposób jej zapłaty,
4.kopię dowodu wniesienia wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108,
5.numer rachunku bankowego oferenta,
6.zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych, sądowych związanych
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości i zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej do dnia zawarcia umowy,
7.proponawany sposób zagospodarowania nieruchomości
8.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

-2-
Zasady przeprowadzenia przetargu:
1.część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 października 2010r. o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2; o wyborze lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferenta, uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej,
2.oferty złożone po terminie lub bez dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane,
3.wadium przepada w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy kupna na warunkach określonych w ofercie, albo nie uiszczenia całości ceny przed zawarciem tejże umowy; wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu; oferentowi, którego oferta została przyjęta wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
4.Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku tut. Starostwa w Wodzisławiu Śl. przy Bogumińskiej 2 oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa www.powiatwodzislawski.bip.pl
Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z dodatkowymi informacjami o przedmiotach sprzedaży w godz. od 8.00-15.00 u Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa osobiście lub telefonicznie pod nr (032) 4539761 lub (032) 4539758
Starosta Powiatu Wodzisławskiego zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,a także do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

JS/3