Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Program na rzecz społeczności romskiej - Powiat Wodzisławski

Program na rzecz społeczności romskiej

Śląski Urząd Wojewódzki informuje, że w ramach przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę przyjmowania wniosków o dofinansowanie realizacji zadań w 2011 r.

Termin składania wniosków do wojewody właściwego ze względu na obszar realizacji proponowanych projektów upływa z dniem 15 maja 2010 r. (w przypadku wysłania wniosku pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl w zakładce Wyznania religijne i mn. narodowe / Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Ponadto, informacji udziela także Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerami tel. (032) 20-77-351 lub (032) 20-77-349.