Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Przypominamy: trwa konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych - Powiat Wodzisławski

Przypominamy: trwa konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza konkursy ofert na zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego realizowane w 2023 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

pieniądze złotówki banknoty

W puli konkursów w sumie jest 60 tys. zł. Konkursy obejmują przedsięwzięcia, których realizacja zaczyna się nie wcześniej niż 27 marca 2023 roku, a zakończenie następuje nie później niż 30 grudnia 2023 roku. Zgłaszane do realizacji projekty muszą mieć zasięg lub znaczenie ogólnopowiatowe, a ostatecznymi odbiorcami projektu muszą być przede wszystkim mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Zadanie musi też mieć charakter ogólnodostępny, tj. rekrutacja uczestników projektu musi zostać przeprowadzona w sposób otwarty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 23 lutego 2023 roku oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2057).

Oferenci mogą korzystać z ułatwienia w przygotowaniu oferty, polegającego na wykorzystaniu generatora „Witkac”. Generator wniosków „Witkac” zamieszczony jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej w zakładce „NGO”.

Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr XLIV/437/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 października 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.

Szczegóły w ogłoszeniach. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 412 09 43 w godzinach pracy urzędu.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji (PDF 278 KB)
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – sport (PDF 278 KB)
  3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – turystyka i krajoznawstwo (PDF 277 KB)