Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski W życie weszły zmiany w systemie pieczy zastępczej - Powiat Wodzisławski

W życie weszły zmiany w systemie pieczy zastępczej

1 lutego weszły w życie zmiany w systemie pieczy zastępczej. Nowe przepisy przewidują m.in. wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, wprowadzenie urlopu ojcowskiego dla rodzin adopcyjnych, zakaz tworzenia nowych domów dziecka oraz powstanie centralnego rejestru pieczy zastępczej.

Grafika z napisem rodzicielstwo zastępcze. Na niej rodzina, którą trzymają dłonie. Na dole grafiki logo powiatu wodzisławskiego.

Celem zmian prawnych jest przyspieszenie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli odejścia od opieki w placówkach na rzecz tej świadczonej w rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka.

Większe wynagrodzenia dla rodziców zastępczych

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje wzrost z 2 168,76 zł do 4100 zł wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z kwoty nie niższej niż 2.819,39 zł do kwoty nie niższej niż 5.084 zł. Wynagrodzenia będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Zmiany w zasadach przekształcaniu rodzin zastępczych

Wprowadzono też zmiany w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe, a także podpisywania umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka. Zmiany mają ułatwić rodzinom podpisywanie umów ze starostami innymi niż właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Funkcjonować będzie też zasada, że powiat, na którego terenie funkcjonują rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka, będzie mógł odmówić umieszczenia dziecka w danej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka tylko w sytuacji, gdy liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej spoza powiatu przekroczyła 25 proc.

Na wsparcie mogą też liczyć usamodzielniani wychowankowie pieczy

Zrezygnowano z kryterium dochodowego w wysokości 1200 zł obowiązującego przy przyznawaniu pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy na zagospodarowanie osobom usamodzielnianym (czyli osobom opuszczającym pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności).

Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego dla rodziców adopcyjnych

Ułatwiony zostanie proces adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego (tj. powyżej 7 lat), w nowej rodzinie adopcyjnej. Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, przysługiwać będzie urlop ojcowski, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Zmiany wydłużają te uprawnienia do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Zakaz tworzenia nowych domów dziecka

Nowe przepisy wprowadzają także zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będzie to możliwe, co do zasady, jedynie w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka.

Co ponadto?

  • istnieje możliwość pozostania w dotychczasowej formie pieczy zastępczej osobom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez konieczności jednoczesnego spełnienia wymogu uczenia się;
  • wprowadzono także możliwość jednokrotnego powrotu osoby, która opuściła już po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą, do dotychczasowej rodziny zastępczej, czy też placówki,
  • nowe przepisy przewidują też utworzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej. System zgromadzi w jednym miejscu komplet danych, co ma pozwolić m.in. na szybsze i łatwiejsze znalezienie wolnego miejsca dla dziecka.