Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Ogłoszenie

Ogłoszenie

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".

Oferty wraz z dokumentami należy składać zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 23.10.2009r. (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nazwą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim” i ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach”.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

  1. zbadanie sprawozdań zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  2. udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie Zakładów,
  3. gotowość do obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, właściwych Komisjach oraz Radzie Powiatu Wodzisławskiego, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  4. przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 30.04.2010r.

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski) od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30 (tel.32/453-99-70).

Oferta na badanie sprawozdań finansowych powinna także zawierać:

  • informację o formie prowadzonej działalności oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone przez wykonawcę w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokona Rada Powiatu Wodzisławskiego do dnia 30 listopada 2009r.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny.

Oferty złożone po upływie określonego terminu lub nie spełniające warunków określonych powyżej, nie będą rozpatrywane.

O wyborze oferty uznanej za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony pisemnie sam zainteresowany.

Umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych zostaną podpisane z wybranym przez Radę Powiatu Wodzisławskiego podmiotem przez Dyrekcję SP ZOZ Wodzisław Śląski i Dyrekcję SP ZOZ Rydułtowy.

Załącznik – pobierz