Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. - zakończone - Powiat Wodzisławski

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2010r. – zakończone

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego działając na podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadań w ramach konkursu są fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz organizacje pozarządowe, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

Zgłaszane w ramach  konkursu projekty mogą dotyczyć następujących zadań:
1)    prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
2)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
3)    organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
4)    prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
5)    prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)    mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b)    rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób  z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c)    usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem
i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych
i w różnych środowiskach;
6)    zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;
7)    organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
8)    promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
9)    prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 06.04.2010 roku do godziny 15:15 w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu  Śl. prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Więcej szczegółów – pobierz treść ogłoszenia.