POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie działkami nr nr 645/8 i 650/4 o łącznej powierzchni 0,4989 ha, położonej na terenie gminy Gorzyce w miejscowości Olza.

Starosta Wodzisławski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

nieruchomości zabudowanej położonej na terenie gminy Gorzyce

w miejscowości Olza

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działkami nr nr 645/8, 650/4 o łącznej powierzchni 0,4989 ha, jednostka ewidencyjna Gorzyce, obręb Olza, karta mapy 2, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00050814/5, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wodzisławiu Śląski.

Dział III oraz IV księgi wieczystej nr GL1W/00050814/5 wolny jest od wpisów.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Olza przy ulicy Bogumińskiej nr 44, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Działka nr 645/8 stanowi grunty orne klasy IVa i tereny mieszkaniowe, a działka nr 650/4 stanowi w całości tereny mieszkaniowe. Nieruchomość od frontu zabudowana jest piętrowym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. W głębi jest nieużytkowana zarośnięta zielenią i sadem. Ukształtowanie terenu jest płaskie. Teren jest uzbrojony w sieć: wodociągową i energetyczną.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 czerwca 2013 r., poz. 4288 wyżej wymienione działki położone są w terenie objętym strefą o symbolu G27 MNI – „teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej” oraz 1KDGP1/2  – „tereny drogi publicznej klasy głównej ruchu przyśpieszonego”.

Przetarg odbędzie się 11 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, parter pokój nr 10 (sala narad).

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 214.450,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 49.323,50 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 50/100) zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co łącznie daje kwotę 263.773,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 50/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 2.640,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).

Wadium wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium w podanej wysokości winno być wniesione do 5 marca 2019 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368

z zaznaczeniem tytułu  wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490);
  2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialne poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być   opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i  podpisem osoby uprawnionej;
  3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego ,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
  • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
  • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 202 lub telefonicznie pod nr (32) 4539758.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.