POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Od stycznia bezpłatne porady prawne po nowemu

Przeniesienie punktu porad prawnych z Mszany do Gorzyc, zmiana podmiotu odpowiedzialnego ze prowadzenie punktów w Radlinie i Pszowie, a także przekształcenie wszystkich miejsc udzielania porad w punkty bezpłatnych porad prawnych oraz wprowadzenie mediacji to najważniejsze zmiany, jakie z nowym rokiem nastały w działalności bezpłatnego poradnictwa prawnego organizowanego przez Powiat Wodzisławski.

Nie zmieniły się za to zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Nadal przysługuje ona osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W tym celu przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie. Nadal też na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Przeniesienie punktu porad z Mszany do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach spowodowane zostało zbyt małą liczbą porad udzielonych w tej pierwszej lokalizacji w ciągu ostatniego roku. Z punktu w Gorzycach – podobnie jak z wszystkich pozostałych – korzystać mogą jednak wszyscy mieszkańcy powiatu, bez względu na miejsce zamieszkania.

Od 2020 r. zmienia się również podmiot odpowiedzialny za prowadzenie punktów w Pszowie i Radlinie. W rezultacie przeprowadzonego przez Powiat konkursu od stycznia za udzielanie porad w tych dwóch lokalizacjach odpowiadać będzie Fundacja Obrony Praw Człowieka DURA LEX SED LEX z Rybnika. Z przyczyn formalnych punkty te, dotychczas działające jako poradnictwo obywatelskie, będą funkcjonować jako punkty nieodpłatnych porad prawnych.

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

  • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Taką potrzebę również zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 4120951.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów dostępne są TUTAJ