Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury – zakończony

Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury – zakończony

Jeszcze do jutra (31 marca br.) można składać wnioski z propozycjami kandydatów o przyznanie Nagrody Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Kultury. Nagroda przyznawana jest corocznie osobom za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodę mogą otrzymać:
1) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego,
2) osoby prawne, a także inne podmioty mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić:
1) instytucje kultury, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego,
2) organizacje pozarządowe lub związki twórcze i kulturalne,
3) prezydent, wójt, burmistrz gminy z terenu powiatu wodzisławskiego,
4) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury,
5) Starosta Powiatu Wodzisławskiego.

Wniosek o przyznanie Nagrody winien zawierać:
1) dane osobowe kandydata(ów) do Nagrody (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy)/dane podmiotu (nazwę, adres, telefon kontaktowy),
2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, telefon kontaktowy),
3) charakterystykę pracy twórczej,
4) opis osiągnięć, za które Nagroda ma być przyznana lub informację o całokształcie dotychczasowej działalności kandydata,
5) informację o otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach itp.,
6) uzasadnienie wniosku wraz z ewentualną dokumentacją (dyplomy, wycinki prasowe, fotografie itp.),
7) wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych,
8) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia,
9) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata do otrzymania Nagrody (w przypadku kandydatów nie będących osobą fizyczną – podpis osoby upoważnionej do reprezentowania).

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody można pobrać w Wirtualnym Biurze (pobierz) oraz w  kancelariach Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a.

Regulamin przyznawania Nagród – pobierz