Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Nabór do projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin - Powiat Wodzisławski

Nabór do projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ogłasza nabór do programów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Pierwszy adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami. Drugi z kolei - do ich rodzin.

osoba niepełnosprawna z asystentem

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Co jest celem programu i kto może z niego skorzystać?

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi powyżej.

Jaki jest wymiar usługi asystenckiej i czy wiąże się z nią odpłatność ze strony uczestników programu?

Usługi asystencji osobistej są przyznawane w wymiarze nie większym niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 480 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 360 godzin rocznie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łączne ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za usługi świadczone w ramach programu.

Kto może być asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

Zakaz korzystania z innych form usług opiekuńczych

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w  ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa poniżej, finansowane ze środków publicznych.

Wymiar i formy pomocy asystenta osobistego

Osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej może być realizowana przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o asystenta osobistego, gdzie i do kogo?

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o przyznanie usługi asystenta:

 1. karta zgłoszenia do Programu – pobierz (zewnętrzny serwer),
 2. klauzula informacyjna RODO – pobierz (zewnętrzny serwer),
 3. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łączne ze wskazaniami punktu 7 i 8  tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 4. pisemne oświadczenie osoby niepełnosprawnej, dotyczące wskazania asystenta osobistego – pobierz (zewnętrzny serwer),
 5. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (w przypadku dzieci do 16 roku życia).

Dokumenty można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 1), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00, drogą mailową na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy E-PUAP: /pcpr_wodz/skrytka

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, 32 454 71 06  wew. 48 lub 53. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Jakubiec-Maruszewska, Izabela Mitko.

Nabór do programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 prowadzony jest od 9 stycznia 2023 roku do 13 stycznia 2023 r. Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Co jest celem programu i kto może z niego skorzystać?

Program dedykowany jest członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednia opiekę nad osobami ze znaczną niepełnosprawnością (lub posiadającym orzeczenie równoważne). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą. 

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Kto może świadczyć usługi opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przez:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023) lub
 2. osoby posiadające, co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, powinno zostać udokumentowane.

Jaki jest wymiar opieki wytchnieniowej?

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyznawane są w wymiarze nie więcej niż 240 godzin w danym roku kalendarzowym.

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może być świadczona w godzinach od 6.00 do 22.00 przez 7 dni w tygodniu, przy czym maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Zakaz korzystania z innych form usług opiekuńczych

W trakcie realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r . o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w  ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, do usług opieki wytchnieniowej, finansowane ze środków publicznych.

Kryteria kwalifikowania do programu

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała:

 1. ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności –  w przypadku uzyskania wyniku pomiędzy  18 a 75 punktów),
 2.  kolejność zgłoszeń.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o asystenta osobistego, gdzie i do kogo?

Niezbędne dokumenty:

 1. karta zgłoszenia do Programu – pobierz (zewnętrzny serwer),
 2. klauzula informacyjna RODO – pobierz (zewnętrzny serwer),
 3. kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionego lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,
 4. wypełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji, fizjoterapeutę lub pielęgniarkę karta pomiaru niezależności Skala FIM – pobierz (zewnętrzny serwer).

Dokumenty można składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (pokój nr 11), ul. Wałowa 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00, drogą mailową na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza platformy E-PUAP: /pcpr_wodz/skrytka

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, 32 454 71 06  wew. 48, 53. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Jakubiec-Maruszewska, Izabela Mitko.

Nabór do programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 prowadzony jest od 9 stycznia 2023 roku do 13 stycznia 2023 r.