Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski LIX Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego - Powiat Wodzisławski

LIX Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

W czwartek, 4 kwietnia 2024 r. o godz. 14:00 w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Pszowskiej 92a, odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego.

Logo Powiatu Wodzisławskiego

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Wodzisławskim.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji za 2023 rok oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Wodzisławskim.
 6. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2020 – 2023.
 7. Informacja o działalności Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, która obejmuje swoim zasięgiem Powiat Wodzisławski.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim
  a) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu w 2023 roku,
  b) informacja Starosty Wodzisławskiego o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim w 2023 roku,
  c) projekt uchwały w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego.
 9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od LVIII sesji.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim,
  b) likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie przy ulicy Władysława Orkana 23,
  c) przyjęcia Ramowego Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową w Powiecie Wodzisławskim na lata 2024 – 2030,
  d) zmiany uchwały nr LVI/564/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30,
  e) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego,
  f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/560/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami,
  g) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/599/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2024-2041,
  h) wydania opinii w sprawie nadania cyklicznej imprezie sportowej, organizowanej przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, a skierowanej do osób z niepełnosprawnościami „Olimpiada osób niepełnosprawnych”, nazwy „Powiatowa Olimpiada im. Tadeusza Skatuły dla osób z niepełnosprawnościami”.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Informacje bieżące.
 14. Zamknięcie obrad LIX sesji.