Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Konkurs na stanowisko Prezesa PKS w Raciborzu

Konkurs na stanowisko Prezesa PKS w Raciborzu

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu celem wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, przy  ul. Środkowej 5, 47-400 Racibórz  (KRS 0000080696 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6390002664, REGON: 000616132, wysokość kapitału zakładowego: 11 847 500,00 złotych).

I Warunki, jakie powinien spełniać Kandydat ubiegający się o funkcję Prezesa Zarządu Spółki:

 1. Kandydat powinien wykazać się wiedzą w zakresie znajomości:
  1.1. prawa spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komunalnych,
  1.2. prawa zamówień publicznych,
  1.3. prawa transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym,
  1.4. prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o czasie pracy kierowców oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  1.5. rachunkowości, analizy finansowej, planowania,
  1.6. ekonomii transportu.
 2. Kandydat powinien:
  2.1. posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
  2.2. posiadać minimum pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  2.3. obsługiwać komputer w środowisku Windows,
  2.4. posiadać prawo jazdy kategorii B.
 3. Umiejętność Kandydata posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w stopniu komunikatywnym zostanie uwzględniona w toku oceny.
 4. Posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie osób zostanie uwzględnione w trakcie oceny.

 II Wymagania dotyczące oferty Kandydata:

 1. Kandydat ubiegający się o funkcję Prezesa Zarządu Spółki winien złożyć pisemną ofertę wraz z wszystkimi dokumentami i oświadczeniami.
 2. Wraz z ofertą Kandydat winien złożyć następujące pisemne oświadczenia:
  2.1. o zapoznaniu się z treścią Zasad i ich akceptacji,
  2.2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2.3. odnośnie do  zajmowania się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów art. 211 KSH,
  2.4. o  nienaruszania któregokolwiek z zakazów statuowanych przepisem art. 25b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528),
  2.5. o nienaruszania zakazu łączenia stanowisk, o którym mowa w przepisie art. 214 KSH, w razie powołania do Zarządu Spółki,
  2.6. o braku przeszkód do powołania do Zarządu Spółki wynikających z przepisów ustaw: z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. z 2022 r., poz. 1110) oraz z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 ze zm.), w tym w zakresie:
  2.6.1. pełnienia funkcji społecznego współpracownika albo zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2.6.2. wchodzenia w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  2.6.3. zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2.6.4. pełnienia funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  2.6.5. aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,
  2.7. o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego Wojewodzie Śląskiemu zgodnie z przepisem art. 7 w zw. z art. 4 pkt 40) ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633),
  2.8. o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji o Spółce powziętych w toku Postępowania lub w związku z Postępowaniem,
  2.9. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Postępowaniu.
 3. Oświadczenia wymienione w ust. 2 powyżej Kandydat może złożyć w treści oferty lub w odrębnym dokumencie lub dokumentach załączonych do oferty.
 4. Jeżeli Kandydat nie ma obowiązku złożenia niektórych oświadczeń wskazanych postanowieniem ust. 2 powyżej lub okoliczności wskazane w tych oświadczeniach nie dotyczą Kandydata, Kandydat winien złożyć oświadczenie o braku obowiązku złożenia poszczególnych oświadczeń lub o braku okoliczności wskazanych w poszczególnych oświadczeniach.
 5. Wraz z ofertą Kandydat składa następujące dokumenty:
  5.1. list motywacyjny,
  5.2. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwalifikacje zawodowe,
  5.3. curriculum vitae, uwzględniające w szczególności przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz doświadczenie zawodowe kandydata udokumentowane zaświadczeniami, świadectwami pracy, informacjami pracodawcy itp.,
  5.4. pisemną zgodę na powołanie do Zarządu Spółki,
  5.5. koncepcję zarządzania  oraz  rozwoju Spółki w 2022 roku oraz w latach 2022 – 2025 sporządzoną na podstawie dokumentów organizacyjnych Spółki jawnych na podstawie odrębnych przepisów prawa,
  5.6. certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób, o ile posiada
  5.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego lub wydruk z Krajowego Rejestru Karnego udzielonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z pisemnym oświadczeniem kandydata o zgodności z oryginałem.
 6. Złożone przez Kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu Postępowania. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Kandydata.

Uwaga: Zasady wyboru kandydata do  Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu są dostępne na stronie Spółki www.pksraciborz.pl

III. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert wynosi 21 dni, licząc od dnia publikacji zaproszenia do składania ofert w „Dzienniku Zachodnim”. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Ofertę należy zaadresować: „Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu” oraz umieścić na kopercie widoczną informację: „Oferta w postępowaniu celem wyboru kandydata do zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. Nie otwierać przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.”

Dniem złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego jest dzień doręczenia oferty w siedzibie Spółki.

IV Termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki podczas posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

V Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

Rada Nadzorcza zaprasza wybranych Kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 14 dni licząc od zakończenia oceny ofert.

VI Termin, miejsce i sposób uzyskania przez Kandydatów informacji o Spółce:

Kandydaci mogą uzyskać informacje jawne o Spółce  na stronie www.pksraciborz.pl, a także osobiście w siedzibie Spółki w terminie uprzednio uzgodnionym z Zarządem  Spółki lub osobą przez niego wyznaczoną.

VII Dodatkowe informacje:

Rada Nadzorcza może zakończyć postępowanie na każdym etapie bez powołania któregokolwiek z Kandydatów do Zarządu Spółki,  bez podawania przyczyn swojej decyzji.