Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Herb powiatu wodzisławskiego Powiat Wodzisławski » Nabór członków komisji konkursowej

Nabór członków komisji konkursowej

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022roku, poz. 1327 z póżn. zm.) oraz Programu współpracy Rozdział 12: „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXIV/352/2021 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” z późniejszymi zmianami, zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2022 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
  2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.
  3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
  4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
  5. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 27 lipca 2022 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski – w godzinach pracy urzędu – liczy się data wpływu do Starostwa.
  6. Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
  7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod numerami telefonu 32 453 99 71, 32 453 99 74.

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy (docx 15KB)