POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 
Strona startowa Ogłoszenia

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Wodzisław Śląski

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona geodezyjnie działką numer 3640/206 o powierzchni 0,3543 ha, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski, obręb Radlin, karta mapy 6, zapisana w księdze wieczystej nr GL1W/00055112/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim, gdzie dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Wnioskowana działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowana, częściowo zakrzewiona. Nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie jest wyposażona w podstawowe media infrastruktury technicznej.

Nieruchomość obejmująca przedmiotową działkę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego   zatwierdzonym  uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia  Śląskiego nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.  ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia  21 grudnia 2016 r. poz. 6993,  położona jest w terenach:

R43ZN – tereny  trwałych  użytków  zielonych, z  przeznaczeniem podstawowym pod łąki i pastwiska,

R1MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej i usługowej, z  przeznaczeniem podstawowym  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  oraz  zabudowa  usługowa  za  wyjątkiem  obiektów  związanych z obsługą  pojazdów,

R56ZL – tereny lasów.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzony 6 grudnia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

II przetarg odbędzie się 7 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, w sali narad na parterze.

 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 118.600,00 zł netto (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 27.278,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100), co łącznie  daje  kwotę  145.878,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 1.460,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), które winno być wniesione do 4 marca 2019 r. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: Getin Noble Bank Nr: 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 z zaznaczeniem  tytułu  wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie,  osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

 1. dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.1490);
 2. dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być  opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
 3. oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
 4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 5. zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg,
  w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

 • wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląski przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 206 lub telefonicznie pod nr (32) 4539759.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.