Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy - Powiat Wodzisławski

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Górne, stanowiącej własność Powiatu Wodzisławskiego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Wodzisławskiego oznaczona geodezyjnie działką nr 605/18 o pow. 0,1230 ha, położona w jednostce ewidencyjnej Rydułtowy, obręb Rydułtowy Górne, karta mapy 1, ujawniona w księdze wieczystej Nr GL1W/00074059/8 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dział III oraz IV księgi wieczystej Nr GL1W/00074059/8 są wolne od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rydułtowach przy osiedlu Orłowiec i znajduje się pomiędzy zabudową mieszkaniową wielorodzinną, a terenami zieleni. Została wydzielona z większej całości – kompleksu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach. Kształt działki w rzucie poziomym jest wydłużony, a ukształtowanie w rzucie pionowym terenu jest częściowo płaskie i częściowo nachylone stanowiąc skarpę. Działka znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, zabudowy handlowo- usługowej i garaży o kształcie nieregularnym zbliżonym do litery L. Ogólne ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. W południowej części grunt leży znacznie powyżej w stosunku do poziomów przylegających terenów mieszkaniowych.

Nieruchomość wykorzystywana jest jako teren wokół obiektu szkoły porośnięty drzewami liściastymi. Od strony południowo-wschodniej znajduje się ogrodzenie z siatki na słupach stalowych.

Nieruchomość ma możliwość dojazdu poprzez drogę wewnętrzną osiedlową. Skomunikowanie z drogą publiczną działki nr 605/18 będzie odbywało się od ulicy Obywatelskiej wzdłuż działki oznaczonej nr 604/18, która stanowi własność Powiatu Wodzisławskiego, na której w chwili zawierania aktu notarialnego zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych posiadaczy nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej Nr GL1W/00074059/8.

Działka położona jest w strefie oddziaływania sieci ciepłowniczej i wodociągowej co powoduje, że w części południowej wyłączona jest z zabudowy kubaturowej. Na działce brak przyłączy. Media dostępne na danym terenie leżą do 50 m od granic przedmiotowej działki, a parametry techniczne działki nie wykluczają możliwości jej zabudowy kubaturowej, ale w znacznym stopniu ją ograniczają. Działka porośnięta jest drzewami liściastymi o różnym składzie gatunkowym.

Obecnie brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości przeznaczonej do przetargu nastąpić może wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, uchwalonym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr 37.265.2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku, zmienionym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr 40.404.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, działka nr 605/18 znajduje się w jednostce urbanistycznej:

– U – strefa usługowa, tereny usług publicznych

– obszaru, na którym będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW (OZE)

– obszaru górniczego

Zgodnie z przekazaną informacją Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy o warunkach geologiczno-górniczych dla przedmiotowej nieruchomości istnieje możliwość wystąpienia do 2043 roku następujących wpływów związanych z dokonaną i projektowaną działalnością górniczą:

– inwestycja (nieruchomość) położona jest na obszarze górniczym Rydułtowy II KWK ROW Ruch Rydułtowy, w którym nie prognozuje się wystąpienia wpływów eksploatacji projektowanej,

– istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a = 175 mm/s2,

– stosunki wodne nie ulegną zmianie,

– nie występują złoża innych kopalin,

– nie występują zroby płytkiej eksploatacji.

Ponadto na przedmiotowej nieruchomości nie występują urządzenia, obiekty ani inne sieci uzbrojenia terenu będące własnością Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Dokumentacja znajduje się w aktach sprawy, do której jest możliwość wglądu.

Nieruchomość winna zostać zagospodarowana w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania, z uwzględnieniem przebudowy ogrodzenia i zabezpieczenia skarpy.

Zobowiązuje się nowego nabywcę do wykonania wszystkich wymaganych zabezpieczeń, w przypadku inwestycji na zbywanej działce. Zabezpieczenia dotyczą skarpy w przypadku jej naruszenia.

Zobowiązuje się nowego nabywcę do przesunięcia ogrodzenia znajdującego się na nieruchomości do granicy działki sąsiedniej oznaczonej nr 607/18 w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży. Warunki wymaganych zabezpieczeń organizator przetargu udostępni do wglądu zainteresowanym (kosztorys inwestorski).

Natomiast w przypadku uszkodzenia ogrodzenia znajdującego się na nieruchomości nowy nabywca zobowiązany będzie do posadowienia nowego ogrodzenia na swój koszt i ryzyko.

Zbywający zastrzega sobie prawo do wykonania zastępczego, zgodnie z art. 480 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1610 ze zm.) Kodeks cywilny celem zabezpieczenia w przypadku niewywiązania się z warunków umowy przez nowego nabywcę, co pozwoli Powiatowi samodzielnie wejść w teren i zlecić, powołanej przez Powiat firmie budowlanej, wykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń, a kosztami obciążyć nowego nabywcę.

W przypadku niewywiązania się przez nabywcę (dłużnika) z terminu zagospodarowania terenu i z zabezpieczenia skarpy, nabywca (dłużnik) tytułem zabezpieczenia w myśl art. 777 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), ustanowi obowiązek zapłaty sumy pieniężnej w wysokości 150.000,00 zł, zabezpieczający wykonanie niezbędnych robót, zgodnie z wymogami technicznymi, którą nabywca (dłużnik) zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni od dnia wezwania przez zbywcę (wierzyciela). W przypadku niewywiązania się w tym zakresie z zaciągniętego obowiązku podda się dobrowolnej egzekucji. Zobowiązanie dotyczy również nabywcy (dłużnika) w przypadku zbycia nieruchomości na rzecz osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 2, sala narad, parter pokój nr 10.

Cena wywoławcza: 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100) + 23% podatek VAT wynoszący 21.160,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), co łącznie daje kwotę 113.160,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

Postąpienie nie może być niższe niż 1.140,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych 00/100).

Wadium wynosi: 11.316,00 zł ( słownie: jedenaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 00/100 ) i w podanej kwocie winno być wniesione do dnia 7 marca 2024 roku w pieniądzu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: VELOBANK S.A. Nr 60 1560 1094 0000 9250 0000 1368 z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki.

Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wniesione przez obojga małżonków, co należy wskazać w tytule wpłaty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i terminie, osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. a) dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2213);
  2. b) dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów statutowych do działania w ich imieniu lub notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa dla osób reprezentujących podmiot; dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, poświadczone aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
  3. c) oświadczenia współmałżonka zawierającego zgodę do odpłatnego nabycia w jego imieniu ww. nieruchomości, z notarialnym poświadczeniem podpisu, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na ustawową współwłasność małżeńską i niemożliwości uczestnictwa w przetargu jednego ze współmałżonków; wyjątkiem jest istnienie umowy rozdzielności majątkowej, którą należy przedłożyć w dniu przetargu;
  4. d) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  5. e) zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości, dla wygrywającego przetarg, w dniu zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego,

– zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, na podany rachunek, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu,

– przepadkowi, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Powiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

– wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży,

– pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2, II piętro, pokój nr 215 lub telefonicznie pod nr (32) 4539740.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej https://www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.