Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Czekamy na wasze zgłoszenia - Powiat Wodzisławski

Czekamy na wasze zgłoszenia

Przez cały rok sumiennie ćwiczą, tańczą, grają, piszą, malują, komponują, tworzą nowe dzieła, zdobywają wyróżnienia, nagrody i medale. A przy tym reprezentują i promują nasz powiat w Polsce, Europie i na świecie. Sportowy i twórcy kultury, bo o nich mowa, mogą zostać nagrodzeni. Trzeba tylko złożyć wnioski z ich kandydatururami o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego. Termin składania dokumentów mija 14 lutego.

Do 14 lutego można składać wnioski o przyznanie Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Nagroda dla sportowców

Nagrodę lub Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2023 roku mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe;
 • trenerzy zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym;
 • trenerzy oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

Nagrody lub Wyróżnienia dla zawodników lub trenerów mogą być przyznawane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, w których, na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (https://www.gov.pl/web/sport/polskie-zwiazki-sportowe2)

Nagrodę lub Wyróżnienie można przyznawać za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia lub Nagrody mogą wystąpić:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu wodzisławskiego;
 • jednostka organizacyjna lub podmiot, działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna;
 • kandydat do nagrody lub wyróżnienia albo rodzic lub opiekun prawny kandydata niepełnoletniego.

Nagroda dla działaczy kultury

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego,
 • osoby prawne lub inne podmioty mające siedzibę na terenie powiatu wodzisławskiego.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w 2023 roku lub za całokształt działalności kulturalnej. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić m.in.:

 • prezydent miasta, burmistrz, wójt gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;
 • organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury na terenie powiatu wodzisławskiego;
 • jednostka organizacyjna lub podmiot działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2 lub ul. Pszowskiej 92a bądź przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. (decyduje data potwierdzenia wpływu do kancelarii Starostwa, a w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data nadania wniosku w placówce  pocztowej).

Wnioski należy składać w terminie do 14 lutego 2024 roku.

Złożenie wniosku o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród lub Wyróżnień, od której nie przysługuje odwołanie, należy do Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu pod numerami telefonów: 32 412 09 61 (nagrody w dziedzinie sportu), 32 412 09 49 (nagrody w dziedzinie kultury).

Zgodnie z Uchwałą nr LVI/560/2023 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami, na nagrody finansowe przeznaczono:

 • w dziedzinie kultury 17 060,00 zł brutto.
 • w dziedzinie sportu 53 300,00 zł brutto.

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody w Dziedzinie Kultury – tutaj (doc. 33 KB)

Wzór wniosku o przyznanie Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu  – tutaj (doc. 37 KB)

Więcej informacji można znaleźć w Regulaminach:

 1. Regulamin Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu (plik PDF)
 2. Zmiana regulaminu Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie sportu (plik PDF) https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/2188/akt.pdf
 3. Regulamin Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury (plik PDF)
 4. Zmiana regulaminu Nagród Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury (plik PDF) https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/2187/akt.pdf