POWIAT WODZISŁAWSKI oficjalny serwis internetowy

 

Strona startowa Aktualności i wydarzenia

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

XXIX sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego odbędzie się 11 maja w Powiatowym Centrum Konferencyjnym w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a. Rozpoczęcie o godz. 14.00.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Projekcja filmu pt. „Samorząd gospodarczy w Powiecie Wodzisławskim”.
 3. Wystąpienie Starosty Wodzisławskiego.
 4. Działalność samorządu gospodarczego na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
 5. Zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy realizowane przez Powiat Wodzisławski w 2016 rok.
 6. Wręczenie Podziękowań oraz pamiątkowych statuetek Samorządom Gospodarczym.
 7. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdania:
  a) Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXVIII sesji,
  b) z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach:
  a) zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląski,
  b) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim na powierzenie i realizację zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu przy ul. Franciszka Grzonki 1,
  d) uchylenia imienia Oskara Langego z nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim z dniem 1 września 2017 roku,
  e) nadania Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim imienia Komisji Edukacji Narodowej,
  f) nadania Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim imienia Komisji Edukacji Narodowej,
  g) zmiany Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXI/307/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach,
  h) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami,
  i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXV/318/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017 – 2032,
  j) desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie,
  k) oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Wodzisławskiego,
  l) przyjęcia apelu do Rady Ministrów o podjęcie prac mających na celu poprawę jakości powietrza,
  m) poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych z dnia 16 marca 2017 roku dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.
 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 6. Wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Informacje bieżące.
 8. Zamknięcie obrad XXIX sesji.