Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania - Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego radni zdecydowali o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania, a także absolutorium z wykonania budżetu. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe Powiatu za miniony rok.

Zrzut ekranu z transmisji sesji rady powiatu w dniu 22 czerwca. Na zdjęciu sala obrad

Zanim odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu oraz zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, powiatowi radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. Obie opinie były pozytywne. Radni poznali też informację o stanie mienia Powiatu oraz raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. To dodatkowy wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych, a spowodowany tym, że liczba mieszkańców powiatu przekracza 150 tys. Radni dyskutowali też nad „Raportem o stanie powiatu za 2021 r.” przygotowanym przez Zarząd Powiatu. Zaprezentował go starosta Leszek Bizoń.

W wyniku głosowania Rada Powiatu zdecydowała zarówno o udzieleniu zarządowi powiatu absolutorium (22 głosami „za” i 1 „przeciw”) i wotum zaufania (23 głosów „za” i 1 „przeciw”) jak i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu (22 głosów „za” i 1 „przeciw”) . Wyniki głosowania dostępne są w portalu e-sesja – przejdź na stronę internetową (link, nowe okno).

Leszek Bizoń, dziękując w imieniu Zarządu Powiatu za udzielone poparcie, podkreślił, że miniony rok nie był łatwym okresem z kilku powodów. Jednym jest chroniczne niedofinansowanie niektórych zadań realizowanych przez powiat, głównie w zakresie edukacji, służby zdrowia oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Starosta podziękował również za współpracę przy realizacji budżetu radnym, pracownikom i parlamentarzystom. Tym ostatnim – za duże wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Szef powiatu podkreślał też dobrą współpracę z samorządami gminnymi i regionalnym.

Leszek Bizoń zwrócił się też do pracowników powiatowych instytucji oraz do mieszkańców powiatu:

– Starostwo i powiatowe jednostki dysponują zaangażowaną i ambitną kadrą dobrych fachowców, która pozwoliła na sprawne realizowanie zadań naszego powiatu, a przez to na dobre wykonanie budżetu. Jestem przekonany, że z takim zespołem i przy odpowiedniej współpracy z Radą Powiatu Wodzisławskiego realizacja także tegorocznego budżetu będzie przebiegać bez większych problemów (…). Dziękuję mieszkańcom naszego powiatu i życzę, by kolejny rok równie mocno obfitował w nowe inwestycje, co rok 2021 r. – powiedział starosta.

Wykonanie budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2021 r. po stronie dochodów wyniosło ponad 210 mln zł (wobec planowanych 202 mln zł), a po stronie wydatków – niespełna 188 mln zł (wobec planu na poziomie 213 mln zł). Zarząd Powiatu nie tylko zwiększył zatem dochody Powiatu (o niemal 8 milionów), ale też znacząco ograniczył wydatki (o 25 mln zł). Starosta podkreślił bardzo duży wzrost wydatków inwestycyjnych przy jednoczesnej zmianie strukturalnej budżetu:

– Miniony rok był pod wieloma względami rekordowym. Wysokie wartości środków zewnętrznych pozyskanych na rozwój powiatu. Ograniczanie zadłużenia. I co najważniejsze – zmiana struktury finansowania inwestycji. Przypomnę, że dziś w większości nie finansujemy ich już z przychodów, czyli kredytów, pożyczek i obligacji, jak miało to miejsce wcześniej, ale przede wszystkim ze środków zewnętrznych, przychody przeznaczając wyłącznie na wkład własny – podsumował Leszek Bizoń.