Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykonawca w projekcie "Moja firma- mój sukces" został wybrany - Powiat Wodzisławski

Wykonawca w projekcie „Moja firma- mój sukces” został wybrany

Informacja o wyborze Wykonawcy na realizację zamówienia pn.: „indywidualne usługi doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej udzielone przez doradcę biznesowego w ramach realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces”.

Zamówienie pn.: „indywidualne usługi doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej udzielone przez doradcę biznesowego w ramach realizacji projektu pn.: „Moja firma – mój sukces”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT (Zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2018 r.) zostanie udzielone Wykonawcy:

Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski
86-050 Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej nr 4 lok. 204

Firma ta przedstawiła ofertę z najniższą ceną – 2 952,00 zł brutto. Mając na uwadze kryterium przyjęte przez Zamawiającego: cena 100%, oferta przedstawiona przez Wykonawcę: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES – Artur Witkowski jest ofertą najkorzystniejszą.