Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Starosta Wodzisławski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę, poniżej opisanej.

 1. Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę:
  • oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00046808/9;
  • oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – część działki nr 329/11 o pow. 119327 m2, karta mapy 4, obręb Odra, jednostka ewidencyjna Gorzyce;
  • powierzchnia nieruchomości – część działki nr 329/11 o pow. 4600 m2;
  • opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana w kształcie wielokąta;
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzyce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr XXXI/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 poz. 4288) nieruchomość znajduje się w terenie o symbolu F1USII, F2USII – tereny sportu i rekreacji; zagospodarowana jako grunt rolny;
  • wysokość opłat z tytułu dzierżawy – 554,00 zł rocznie; należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy;
  • terminy wnoszenia opłat – rocznie, do 25 dnia miesiąca, w którym zawarto umowę;
  • zasady aktualizacji opłat – zakłada się coroczną aktualizację czynszu dzierżawnego, w oparciu o średnią krajową cenę skupu pszenicy, wskazaną w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.