Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Powiat Wodzisławski Powiat Wodzisławski Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie - Powiat Wodzisławski

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie

Starosta Wodzisławski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia oraz oddania w użyczenie, poniżej opisanych.

 1. Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie:
  1.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej–GL1W/00078017/0;
  1.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – część działki nr 890/178 i część działki nr 1420/179, karta mapy 1, obręb Zawada, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski;
  1.3 powierzchnia nieruchomości – 532 m2;
  1.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa położona przy ulicy Długiej w Zawadzie;
  1.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 6993 z dnia 21 grudnia 2016 r., przedmiotowe działki przeznaczone są pod: działka nr 890/178: Z1UO -tereny obiektów usługowych oraz obiektów dla celów zbiórki odpadów; Z15ZN-tereny trwałych użytków zielonych; 3KDL-tereny dróg publicznych klasy lokalnej; działka nr 1420/179: Z1UO-tereny obiektów usługowych oraz obiektów dla celów zbiórki odpadów; Z15ZN-tereny trwałych użytków zielonych; 3 KDL-tereny dróg publicznych klasy lokalnej; Z16ZL-tereny lasów; Z15MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
 2. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia:
  2.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00076475/4 (część nieruchomości oznaczona działką nr 1068/1);
  2.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1068/1, karta mapy 2, obręb Gogołowa, jednostka ewidencyjna Mszana;
  2.3 powierzchnia nieruchomości – 6640 m2;
  2.4 opis nieruchomości – działka położona jest wśród niezabudowanych gruntów na terenie zwałowiska odpadów powęglowych „Pochwacie” w Mszanie;
  2.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/27/2013 Rady Gminy Mszana z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 3776 z 9 maja 2013 roku, zmienioną Uchwałą nr XLIV/71/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 3 listopada 2014 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5919 z 18 listopada 2014 roku i następnie zmienioną Uchwałą nr XXXII/221/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 5511 z 31 sierpnia 2021 roku, działka nr 1068/1 znajduje się w terenie oznaczonym na mapie symbolem ZNU – tereny zieleni nieurządzonej oraz B42.US – tereny zabudowy usług sportu i rekreacji; działka stanowi teren o nieregularnym kształcie, jest niezagospodarowana, nieogrodzona, bez dostępu do drogi publicznej;
  2.6 cena nieruchomości (działki nr 1068/1) – 554.500,00 zł netto. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 3. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze przetargu:
  3.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00050636/3 (część nieruchomości oznaczona działką nr 1366/146);
  3.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działka nr 1366/146, karta mapy 7, obręb Radlin, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski;
  3.3 powierzchnia nieruchomości – 602 m2;
  3.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w rejonie ul. Radlińskie Chałupki oraz ul. Bolesława Chrobrego w Radlinie;
  3.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującym obszar oznaczony symbolem OK5 w obrębie ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta (tereny przy ul. 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej) zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XLIII/431/10 z dnia 25 lutego 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 68 poz. 1091 z dnia 20 kwietnia 2010 r., wnioskowana działka przeznaczona jest: 9ZŁ, 11ZŁ- tereny zieleni łęgowej i niskiej, 12KP- tereny ciągów pieszych oraz powierzchnie komunikacji pieszej, 3WS- tereny wód powierzchniowych, 17KDX- tereny ciągów pieszo-jezdnych, 2US- tereny sportu i rekreacji. Ww. działka została wyłączona z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego z uwagi na obszar szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/255/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.
  3.6 cena nieruchomości – 11.316,00 zł. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.
 4. Część nieruchomości przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej:
  4.1 oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – GL1W/00050636/3 (część nieruchomości oznaczona działkami nr nr 3939/31 i 3927/86);
  4.2 oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości – działki nr nr: 3939/31 o pow. 53 m2, 3927/86 o pow. 137 m2, karta mapy 6, obręb Radlin, jednostka ewidencyjna Wodzisław Śląski;
  4.3 powierzchnia nieruchomości – 190 m2;
  4.4 opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, obręb ewidencyjny Radlin ulica Chrobrego;
  4.5 przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXV/255/16 z dnia 07 grudnia 2016 r., przedmiotowe działki przeznaczone są pod: działka nr 3939/31: R13MNU-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, R24ZN-tereny trwałych użytków zielonych, a działka nr 3927/86: R24ZN-tereny trwałych użytków zielonych;
  4.6 cena nieruchomości – 10.578,00 zł. Należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od towarów i usług obowiązujące na dzień zawarcia umowy.

W terminie do 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, osoby, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) przysługuje roszczenie o nabycie przedmiotowej nieruchomości z mocy powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, mogą złożyć stosowny wniosek o ich nabycie do Starosty Wodzisławskiego.

Nr ogłoszenia: WGN.6845.1.2.2022

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie – plik .docx (POBIERZ 19 KB)